Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život.


znati-ne-znai-biti-naueno-morate-pokuati-preneti-u-svakodnevni-ivot
blez paskalznatineznačibitinaučenomoratepokuatiprenetisvakodnevniživotznati nene značiznači bitinaučeno moratemorate pokušatipokušati prenetipreneti uu svakodnevnisvakodnevni životznati ne značine znači bitinaučeno morate pokušatimorate pokušati prenetipokušati preneti upreneti u svakodnevniu svakodnevni životznati ne znači bitinaučeno morate pokušati prenetimorate pokušati preneti upokušati preneti u svakodnevnipreneti u svakodnevni životnaučeno morate pokušati preneti umorate pokušati preneti u svakodnevnipokušati preneti u svakodnevni život

Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati preneti u svakodnevni život.   Želimo li uspeti u ovom svetu, moramo najpre posedovati samopouzdanje, a zatim samopožrtvovnost.Znati mnoge stvari ne znači biti mudar.Ne morate biti u braku da bi imali dobrog prijatelja za partnera celi život.Morate razumeti celinu života, ne samo jedan mali deo. Zbog toga morate čitati, zato morate gledati nebo, zato morate pevati i plesati, i pisati pesme i patiti i razumevati, jer sve je to život…Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati.Da bi bili nezamenjivi, uvek morate biti drugačiji.