Znate ono kad nemate sise pa vas gledaju sa sažaljenjem :)


znate-ono-kad-nemate-sise-pa-vas-gledaju-aljenjem
znateonokadnematesisepavasgledajusažaljenjemznate onoono kadkad nematenemate sisesise papa vasvas gledajugledaju sasa sažaljenjemznate ono kadono kad nematekad nemate sisenemate sise pasise pa vaspa vas gledajuvas gledaju sagledaju sa sažaljenjemznate ono kad nemateono kad nemate sisekad nemate sise panemate sise pa vassise pa vas gledajupa vas gledaju savas gledaju sa sažaljenjemznate ono kad nemate siseono kad nemate sise pakad nemate sise pa vasnemate sise pa vas gledajusise pa vas gledaju sapa vas gledaju sa sažaljenjem

Dve stvari čine temelje bilo kog otvorenog društva – sloboda izražavanja i vladavina zakona. Ako nemate te dve stvari, nemate slobodnu državu.Mrzim kad se vozim u tramvaju i tresu mi se sise xDUloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas.Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas.Onaj osecaj kad postavljate sami sebi milion pitanja na koje nemate odgovore …Mrzim kad mi se tresu sise dok vozim traktor -.- -.-