Znam gdje idem i znam istinu. Ne moram biti ono što vi hoćete da budem. Slobodan sam da budem ono što ja hoću. - Činija Citata

Znam gdje idem i znam istinu. Ne moram biti ono što vi hoćete da budem. Slobodan sam da budem ono što ja hoću.


znam-gdje-idem-i-znam-istinu-ne-moram-biti-ono-to-vi-hoete-da-budem-slobodan-sam-da-budem-ono-to-ja-hou
muhamed aliznamgdjeidemznamistinunemorambitionotovihoćetedabudemslobodansambudemjahoćuznam gdjegdje idemidem ii znamznam istinune morammoram bitibiti onoono štošto vivi hoćetehoćete dada budemslobodan samsam dada budembudem onoono štošto jaja hoćuznam gdje idemgdje idem iidem i znami znam istinune moram bitimoram biti onobiti ono štoono što višto vi hoćetevi hoćete dahoćete da budemslobodan sam dasam da budemda budem onobudem ono štoono što jašto ja hoćuznam gdje idem igdje idem i znamidem i znam istinune moram biti onomoram biti ono štobiti ono što viono što vi hoćetešto vi hoćete davi hoćete da budemslobodan sam da budemsam da budem onoda budem ono štobudem ono što jaono što ja hoćuznam gdje idem i znamgdje idem i znam istinune moram biti ono štomoram biti ono što vibiti ono što vi hoćeteono što vi hoćete dašto vi hoćete da budemslobodan sam da budem onosam da budem ono štoda budem ono što jabudem ono što ja hoću

Šta vi mislite da treba da izaberem: da budem ljut na Boga zbog onoga što ja nemam ili da mu budem zahvalan za ono što vi imate?Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste.Nikad se nisam trudio da razumem ili da na svoju stranu pridobijem rulju, ono što njih zanima ja još nisam dokučio, ono što ja znam je daleko van domašaja njihovog razumevanja.Ne želim da budem sledeći Majkl Džordan, ja želim da budem isključivo Kobi Brajant.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.