Znam da ste to čuli hiljadu puta, ali tačno je-trud se isplati. Ako želite postati dobri u nečemu, morate da vežbate, vežbate, vežbate. Ako ne volite nešto, nemojte to raditi.


znam-da-ste-to-uli-hiljadu-puta-ali-no-trud-se-isplati-ako-elite-postati-dobri-u-neemu-morate-da-vebate-vebate-vebate-ako-ne-volite-neto-nemojte-to
rej bredberiznamdastetočulihiljaduputaalitačnojetrudseisplatiakoželitepostatidobrinečemumoratevežbatevežbatenevolitenetonemojteraditiznam dada stečuli hiljaduhiljadu putaali tačnose isplatiako želiteželite postatipostati dobridobri uu nečemumorate dada vežbateako nene volitevolite neštoznam da steste to čuličuli hiljadu putaako želite postatiželite postati dobripostati dobri udobri u nečemumorate da vežbateako ne volitene volite neštonemojte to raditi

Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Ako nešto zaista želite, skupite hrabrosti da sve u to uložite.Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini?Ako ste u mogućnosti da sada zagrlite osobu koju volite, zavidim vam. I u isto vreme ne razumem zašto ovo čitate, kada je nešto najlepše odmah tu, na dohvat ruke, pravo je čudo imati takvu mogućnost. Ne čekajte da izgubite da shvatite šta imate.Ako neko tačno misli, a ne zna da za to navede razloge, to nije ni znanje ni neznanje.Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo.