Znaj da ti i najmanju šalu Bog u greh upisuje. Nisi ti više mali.


znaj-da-ti-i-najmanju-alu-bog-u-greh-upisuje-nisi-ti-vie-mali
matija bećkovićznajdatinajmanjualuboggrehupisujenisiviemaliznaj dada titi ii najmanjunajmanju šalušalu bogbog uu grehgreh upisujenisi titi viševiše maliznaj da tida ti iti i najmanjui najmanju šalunajmanju šalu bogšalu bog ubog u grehu greh upisujenisi ti višeti više maliznaj da ti ida ti i najmanjuti i najmanju šalui najmanju šalu bognajmanju šalu bog ušalu bog u grehbog u greh upisujenisi ti više maliznaj da ti i najmanjuda ti i najmanju šaluti i najmanju šalu bogi najmanju šalu bog unajmanju šalu bog u grehšalu bog u greh upisuje

Nisi riba ako imas sise ili dupe. Nisi riba ako ti je Nikola, Nenad, Milan, Marko… decko.Nigde čovek nije mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega.Nigdje čovjek nije mali kao pred šalterom i nigdje mali ljudi nisu veći nego iza njega.Nigde čovek nije toliko mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega.Ja sam mali čovjek koji je zaboravio da je mali. Uvrijedio sam ih što se usuđujem da mislim.Znaj živeti, ali znaj i umreti.