Znaš, stalo mi je. Ali se uporno ponašam kao da nije. Gradim oko sebe zid do kojeg niko ne može doći, ali ima jedna caka. Priđi. Reci mi riječ i taj će se zid pokazati kao jedna obična kula od karata koja izgleda moćno dok ne dođe nešto pred čim pada. - Činija Citata

Znaš, stalo mi je. Ali se uporno ponašam kao da nije. Gradim oko sebe zid do kojeg niko ne može doći, ali ima jedna caka. Priđi. Reci mi riječ i taj će se zid pokazati kao jedna obična kula od karata koja izgleda moćno dok ne dođe nešto pred čim pada.


zna-stalo-mi-ali-se-uporno-ponaam-kao-da-nije-gradim-oko-sebe-zid-do-kojeg-niko-ne-moe-doi-ali-ima-jedna-caka-prii-reci-mi-rije-i-taj-e-se-zid
Đorđe balaševićznastalomialiseupornoponaamkaodanijegradimokosebeziddokojegnikonemožedoćialiimajednacakapriđireciriječtajćepokazatiobičnakulaodkaratakojaizgledamoćnodokdođenetopredčimpadastalo mimi jeali sese upornouporno ponašamponašam kaokao dada nijegradim okooko sebesebe zidzid dodo kojegkojeg nikoniko nene možemože doćiali imaima jednajedna cakareci mimi riječriječ ii tajtaj ćeće sese zidzid pokazatipokazati kaokao jednajedna običnaobična kulakula odod karatakarata kojakoja izgledaizgleda moćnomoćno dokdok nene dođedođe neštonešto predpred čimčim padastalo mi jeali se upornose uporno ponašamuporno ponašam kaoponašam kao dakao da nijegradim oko sebeoko sebe zidsebe zid dozid do kojegdo kojeg nikokojeg niko neniko ne možene može doćiali ima jednaima jedna cakareci mi riječmi riječ iriječ i taji taj ćetaj će seće se zidse zid pokazatizid pokazati kaopokazati kao jednakao jedna običnajedna obična kulaobična kula odkula od karataod karata kojakarata koja izgledakoja izgleda moćnoizgleda moćno dokmoćno dok nedok ne dođene dođe neštodođe nešto prednešto pred čimpred čim pada

Gradim oko sebe zid do kojeg nitko ne može doći, ali ima jedna caka ….Ne pokušavajte da sagradite zid. Nemojte da verujete da ćete sagraditi najveći zid ikada sagrađen. Vodite se mišlju da ćete položiti jednu ciglu, najsavršeniju ciglu koja postoji, i to radite svakoga dana dok ne sagradite zid. Najteže je načiniti prvi korak kada znate koliko vas težak okršaj očekuje. Meni zadatak nikada nije težak, uvek je to samo jedna cigla.Svi smo mi vrlo krhki. U mnogo trenutaka spoznaja o tome vraća vas u stvarnost. Istovremeno, dok radite nešto za šta znate da niko drugi ne može i dok se smatra da ste najbolji, nakbrži, neko koga niko ne može dostići - tada ste neverovatno krhki.Prisustvovao sam, kao da samog sebe posmatram, uzaludnoj borbi koju je moje srce vodilo da ne bi dozvolilo da me zavede jedna žena koja nije pripadala mom svetu. Aplaudirao sam kad je razum izgubio bitku, a jedino što mi je preostalo bilo je da se prepustim, da prihvatim činjenicu da sam se zaljubio.Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.