Zločinci često u srcima nose više čovečnosti nego oni hladni, besprekorni građani sa vrlinama, u čijim se bednim srcima ugasila snaga zla, ali i snaga dobra. - Činija Citata

Zločinci često u srcima nose više čovečnosti nego oni hladni, besprekorni građani sa vrlinama, u čijim se bednim srcima ugasila snaga zla, ali i snaga dobra.


zloinci-esto-u-srcima-nose-vie-ovenosti-nego-oni-hladni-besprekorni-graani-vrlinama-u-ijim-se-bednim-srcima-ugasila-snaga-zla-ali-i-snaga-dobra
hajnrih hajnezločincičestosrcimanoseviečovečnostinegoonihladnibesprekornigrađanivrlinamačijimsebednimugasilasnagazlaalidobrazločinci čestočesto uu srcimasrcima nosenose viševiše čovečnostičovečnosti negonego onioni hladnibesprekorni građanigrađani sasa vrlinamau čijimčijim sese bednimbednim srcimasrcima ugasilaugasila snagasnaga zlaali ii snagasnaga dobrazločinci često učesto u srcimau srcima nosesrcima nose višenose više čovečnostiviše čovečnosti negočovečnosti nego oninego oni hladnibesprekorni građani sagrađani sa vrlinamau čijim sečijim se bednimse bednim srcimabednim srcima ugasilasrcima ugasila snagaugasila snaga zlaali i snagai snaga dobra

Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima.Bog je u srcima onih koji ga traže.Muzika bi trebala zapaliti vatru u srcima muškaraca, i doneti suze na oči ženama.Snagu zagrljaja ne određuje snaga ruke, već snaga ljubavi.Kad budu svi roktali svojim svinjskim srcima, poslednji koji će još gledati ljudskim očima i osećati ljudskim srcem biće oni kojima ne bejaše strano iskustvo umetnosti.