Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, već od čoveka.


zlo-i-nesrea-ne-dolaze-od-boga-ve-od-oveka
jovan dučićzlonesrećanedolazeodbogavećčovekazlo ii nesrećanesreća nene dolazedolaze odod bogaveć odod čovekazlo i nesrećai nesreća nenesreća ne dolazene dolaze oddolaze od bogaveć od čovekazlo i nesreća nei nesreća ne dolazenesreća ne dolaze odne dolaze od bogazlo i nesreća ne dolazei nesreća ne dolaze odnesreća ne dolaze od boga

Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, nego od čovjeka.Nije to nesreća što je na vrata ušla, već je nesreća to što sa vrata ne odlazi.Zlo može zavesti čoveka, ali ne može postati čovek.Zlo nije nešto nadljudsko, to je nešto manje od čoveka.Nijedno zadovoljstvo nije samo po sebi loše, već su loši načini putem kojih ljudi dolaze do zadovoljstva, koja time postaju bolna, a ne sretna.Svi ljudi koji nemaju srca su glupi. Jer naše misli ne dolaze iz naših glava, već iz naših srca.