Zivot nas ipak daruje lepim trenucima, samo ih treba prepoznati i uzivati u njima.


zivot-nas-ipak-daruje-lepim-trenucima-samo-ih-treba-prepoznati-i-uzivati-u-njima
zivotnasipakdarujelepimtrenucimasamoihtrebaprepoznatiuzivatinjimazivot nasnas ipakipak darujedaruje lepimlepim trenucimasamo ihih trebatreba prepoznatiprepoznati ii uzivatiuzivati uu njimazivot nas ipaknas ipak darujeipak daruje lepimdaruje lepim trenucimasamo ih trebaih treba prepoznatitreba prepoznati iprepoznati i uzivatii uzivati uuzivati u njimazivot nas ipak darujenas ipak daruje lepimipak daruje lepim trenucimasamo ih treba prepoznatiih treba prepoznati itreba prepoznati i uzivatiprepoznati i uzivati ui uzivati u njimazivot nas ipak daruje lepimnas ipak daruje lepim trenucimasamo ih treba prepoznati iih treba prepoznati i uzivatitreba prepoznati i uzivati uprepoznati i uzivati u njima

Ne mogu birati ljude kakve želim, niti u njima samo ono što je dobro. Moram da primim ili odbijem ljude koje mi život šalje, i ono što je u njima, nerazdvojeno. I možda bih grdno pogriješio kad bih prihvatio samo svece, kad bi ih i bilo, jer su sigurno nepodnošljivo dosadni.Ljubav koja počiva na plemenitim motivima, traje večno i čini nas lepim i u stvarnosti.Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju.Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji.Ko hoće da upravlja ljudima, ne treba da ih tera ispred sebe već da ide za njima.Izgleda da je patriotizam najperspektivnija privredna grana kod nas, ali monopolska i rezervisana isključivo za malu grupu. Mi nemamo nameru da se sa njima takmičimo u patriotizmu, jer za nas patriotizam nije puna usta domovine i puni džepovi stranih valuta, nego je za nas patriotizam ono od čega živimo, stanje i položaj nacije.