Zivot nas ipak daruje lepim trenucima, samo ih treba prepoznati i uzivati u njima.


zivot-nas-ipak-daruje-lepim-trenucima-samo-ih-treba-prepoznati-i-uzivati-u-njima
zivotnasipakdarujelepimtrenucimasamoihtrebaprepoznatiuzivatinjimazivot nasnas ipakipak darujedaruje lepimlepim trenucimasamo ihih trebatreba prepoznatiprepoznati ii uzivatiuzivati uu njimazivot nas ipaknas ipak darujeipak daruje lepimdaruje lepim trenucimasamo ih trebaih treba prepoznatitreba prepoznati iprepoznati i uzivatii uzivati uuzivati u njimazivot nas ipak darujenas ipak daruje lepimipak daruje lepim trenucimasamo ih treba prepoznatiih treba prepoznati itreba prepoznati i uzivatiprepoznati i uzivati ui uzivati u njimazivot nas ipak daruje lepimnas ipak daruje lepim trenucimasamo ih treba prepoznati iih treba prepoznati i uzivatitreba prepoznati i uzivati uprepoznati i uzivati u njima

Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji.Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju.Zivot mi se smuci kad treba da se uci. -.-Ljubav koja počiva na plemenitim motivima, traje večno i čini nas lepim i u stvarnosti.Kakve su da su, žene su mudrije i bolje od muškaraca. To pred njima ne treba reći, ali su muškarci glupi, sujetni, uobraženi, ne vrijede mnogo, među nama rečeno. I čudo je kako nas žene trpe.Ti si ipak samo žena svi smo preodređeni da budemo nešto, pauk, kuhar, slon, kao da je svako od nas slika koja visi na zidu galerije.