zivim za svoje da a ne za tudje trebalo bi…..


zivim-za-svoje-da-a-ne-za-tudje-trebalo-bi
zivimzasvojedanetudjetrebalobi…zivim zaza svojesvoje dane zaza tudjetudje trebalotrebalo bi…zivim za svojeza svoje dada a nea ne zane za tudjeza tudje trebalotudje trebalo bi…zivim za svoje dasvoje da a neda a ne zaa ne za tudjene za tudje trebaloza tudje trebalo bi…za svoje da a nesvoje da a ne zada a ne za tudjea ne za tudje trebalone za tudje trebalo bi…

Koji tudje kraste vredja, svoje povredjuje.Vuk svoje meso liže, ali tudje ždere.Živi svoje hoću a ne tuđe trebalo bi :)))Kako da zivim bez nje,zivote nauci me? !!Čuvaj se onoga koji je darežljiv iz tudje kese.Svi mi imamo dovoljno snage da podnosimo tudje nesreće.