Zavolela sam te kad sam najmanje verovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše verovala u ljubav. Ironično. - Činija Citata

Zavolela sam te kad sam najmanje verovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše verovala u ljubav. Ironično.


zavolela-sam-te-kad-sam-najmanje-verovala-u-ljubav-a-izgubila-onda-kada-sam-najvie-verovala-u-ljubav-ironino
milica jakovljević mir-jamzavolelasamtekadnajmanjeverovalaljubavizgubilaondakadanajvieljubavironičnozavolela samsam tete kadkad samsam najmanjenajmanje verovalaverovala uu ljubavizgubila ondaonda kadakada samsam najvišenajviše verovalaverovala uu ljubavzavolela sam tesam te kadte kad samkad sam najmanjesam najmanje verovalanajmanje verovala uverovala u ljubava izgubila ondaizgubila onda kadaonda kada samkada sam najvišesam najviše verovalanajviše verovala uverovala u ljubavzavolela sam te kadsam te kad samte kad sam najmanjekad sam najmanje verovalasam najmanje verovala unajmanje verovala u ljubava izgubila onda kadaizgubila onda kada samonda kada sam najvišekada sam najviše verovalasam najviše verovala unajviše verovala u ljubavzavolela sam te kad samsam te kad sam najmanjete kad sam najmanje verovalakad sam najmanje verovala usam najmanje verovala u ljubava izgubila onda kada samizgubila onda kada sam najvišeonda kada sam najviše verovalakada sam najviše verovala usam najviše verovala u ljubav

Zavoljela sam te kad sam najmanje vjerovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše vjerovala u ljubav. Ironično.Zanima me u koju kategoriju žena stavljaš mene? Ipak ti ja nisam bilo ko. Ja sam najduže čekala i verovala tebi i onda kada si se sam izdavao.Iznova je verovala u ljubav, ubeđena u svoja osećanja, ali toliko se puta već razočarala da ni u šta više nije mogla biti sigurna.Nisi imala takve oči onda kad sam te sreo.  One su iskrsle na tvom licu tek kada sam te zavoleo.Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.Secam se kad smo tek poceli. Onaj prvi zagrljaj, prvi poljubac. Zavolela sam te jako, i vise nego sto sam mislila da neko moze voleti. Svaki dan sa tobom je ...