Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. - Činija Citata

Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati.


zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati
paulo koeljozatosammogladagavolimsvomsvojomenergijomtenoćiimamonotonikadaranijenisamimalatonajverovatnijevienećuimatizato samsam moglamogla dada gaga volimvolim svomsvom svojomsvojom energijomda tete noćinoći imamimam onoono štošto nikadanikada ranijeranije nisamnisam imalaimala ii štonajverovatnijenikadanikada viševiše nećuneću imatizato sam moglasam mogla damogla da gada ga volimga volim svomvolim svom svojomsvom svojom energijomda te noćite noći imamnoći imam onoimam ono štoono što nikadašto nikada ranijenikada ranije nisamranije nisam imalanisam imala iimala i štonikada višenikada više nećuviše neću imatizato sam mogla dasam mogla da gamogla da ga volimda ga volim svomga volim svom svojomvolim svom svojom energijomda te noći imamte noći imam ononoći imam ono štoimam ono što nikadaono što nikada raniješto nikada ranije nisamnikada ranije nisam imalaranije nisam imala inisam imala i štonikada više nećunikada više neću imatizato sam mogla da gasam mogla da ga volimmogla da ga volim svomda ga volim svom svojomga volim svom svojom energijomda te noći imam onote noći imam ono štonoći imam ono što nikadaimam ono što nikada ranijeono što nikada ranije nisamšto nikada ranije nisam imalanikada ranije nisam imala iranije nisam imala i štonikada više neću imati

Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno.Da, mnogo te volim, kao što nikada nisam volela, i upravo zbog toga odlazim, jer ako ostanem san će se pretvoriti u stvarnost, želju da se poseduje, da se zaželi da tvoj život postane moj. Uostalom, sve ono što ljubav pretvara u ropstvo. Bolje je ovako: san.Zaista nisam imao uzbudljiv život. Postoje mnoge stvari koje bih voleo da sam ih učinio, umesto što sam samo sedeo i žalio se na to da imam dosadan život. Zato dosta volim da izmišljam. Uvek ću pre pričati priče o nekome drugom.Nisam te nikada cuvao,nisam te nikada mazio,pazio,tvoju ljubav sam gazio,svemu smisljao broj.Ja ne znam, nikada nisam znala i vjerujem, nikada neću znati šta ga to čini tako posebnim. Ali oduvijek je bilo i biće: na jednu stranu on, na drugu svi ...Sinoć sam htela da pristanem, al’ nisam imala gde da ga vežem. Šta ću kad imam veliki broood :D