Zapamtite da uvek gledate prema zvezdama, a ne prema svojim stopalima. Pokušajte razumeti ono što vidite i uzroke postojanja svemira. Budite znatiželjni i koliko god se život činio teškim, uvek postoji nešto što možete učiniti i uspeti u tome. Važno je ne odustajati. - Činija Citata

Zapamtite da uvek gledate prema zvezdama, a ne prema svojim stopalima. Pokušajte razumeti ono što vidite i uzroke postojanja svemira. Budite znatiželjni i koliko god se život činio teškim, uvek postoji nešto što možete učiniti i uspeti u tome. Važno je ne odustajati.


zapamtite-da-uvek-gledate-prema-zvezdama-a-ne-prema-svojim-stopalima-pokuajte-razumeti-ono-to-vidite-i-uzroke-postojanja-svemira-budite-znatieljni-i
stiven hokingzapamtitedauvekgledatepremazvezdamanesvojimstopalimapokuajterazumetionotoviditeuzrokepostojanjasvemirabuditeznatiželjnikolikogodseživotčiniotekimpostojinetomožeteučinitiuspetitomevažnoodustajatizapamtite dada uvekuvek gledategledate premaprema zvezdamane premaprema svojimsvojim stopalimapokušajte razumetirazumeti onoono štošto viditevidite ii uzrokeuzroke postojanjapostojanja svemirabudite znatiželjniznatiželjni ii kolikokoliko godgod sese životživot činiočinio teškimuvek postojipostoji neštonešto štošto možetemožete učinitiučiniti ii uspetiuspeti uu tomevažno jeje nene odustajatizapamtite da uvekda uvek gledateuvek gledate premagledate prema zvezdamaa ne premane prema svojimprema svojim stopalimapokušajte razumeti onorazumeti ono štoono što viditešto vidite ividite i uzrokei uzroke postojanjauzroke postojanja svemirabudite znatiželjni iznatiželjni i kolikoi koliko godkoliko god segod se životse život činioživot činio teškimuvek postoji neštopostoji nešto štonešto što možetešto možete učinitimožete učiniti iučiniti i uspetii uspeti uuspeti u tomevažno je neje ne odustajati

Strastvenim verovanjem u nešto što još uvek ne postoji, mi to stvaramo. Sve što ne postoji je ono što nismo dovoljno želeli.Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Civilizaciju ne smemo suditi i ceniti na temelju toga koliku je moć ostvarila, već po tome koliko je u svojim zakonima i delima izrazila ljubav prema čoveku.Naš patriotizam i nije patriotizam vladajućih klasa, koje hoće i što veću vojsku i što veći zajam za naoružanje, ali ne pristaju da se ti tereti pravedno raspodele prema imućnosti i da se siromašnom delu naroda ne opterećava i ne oduzima ono što mu je za opstanak neophodno potrebno.Kad vidiš čoveka suviše sigurna u sebe i u ono što kaže, hitra i slatka na reči, koji ti nudi što mu ne tražiš, odobrava što kažeš, a ostaje pri onom što je namislio, znaj da je kurva i bezdušnik, i kloni ga se koliko možeš.