Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici.


zajedniki-ivot-najvei-stepen-sree-meu-ljudima-koji-se-vole-ali-svakome-misaonom-biu-potrebni-sati-osamljenosti-i-sabranosti-samo-po-cenu-ono-uiva
Žorž sandzajedničkiživotnajvećistepensrećemeđuljudimakojisevolealisvakomemisaonombićupotrebnisatiosamljenostisabranostisamopocenuonouživaslastživotazajednicizajednički životživot jeje najvećinajveći stepenstepen srećesreće međumeđu ljudimaljudima kojikoji sese voleali svakomesvakome misaonommisaonom bićubiću potrebnipotrebni sasa satisati osamljenostiosamljenosti ii sabranostisamo popo tutu cenucenu onoono uživauživa slastslast životaživota uu zajednicizajednički život ježivot je najvećije najveći stepennajveći stepen srećestepen sreće međusreće među ljudimameđu ljudima kojiljudima koji sekoji se voleali svakome misaonomsvakome misaonom bićumisaonom biću potrebnibiću potrebni sapotrebni sa satisa sati osamljenostisati osamljenosti iosamljenosti i sabranostisamo po tupo tu cenutu cenu onocenu ono uživaono uživa slastuživa slast životaslast života uživota u zajednici

Malo njih znaju kako je teško ženi koja je dugo bila vjerna u braku, kada se, stepen po stepen, penje na Golgotu preljube.Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci ne plaše se rizika da vole samo jednu ženu.U samoći nema mržnje: osamiti se znači očistiti se. Sve u samoći postaje uzvišeno, najviše, najdublje. Ako je čovek filozof, on se predaje samoći da bi znao cenu života, viši smisao o svetu, i da bi prišap božanstvu. Samo malog čoveka samoća napravi bolesnikom, i ona njegovu dušu otruje sumnjama i ispuni strahom. Ima sveta koji se ne sme obrnuti sam u šumi, i koji u strahu od samoće zaluta na otvorenom polju. Za samoću treba biti snažan i duhovitiji nego za najviši svet jednog društva.Tvorac je svim ljudima podario neotuđiva prava, među kojima su život, sloboda i potraga za srećom. Verujem da Božanstvo nikad nije nameravalo da savršena sreća pripadne samo jednom od Njegovih stvorenja na ovom svetu; već čvrsto verujem da je svima nama u velikoj meri dalo moć da dođemo do sreće.Psi vole svoje prijatelje i ujedaju neprijatelje, sasvim suprotno ljudima koji nisu sposobni za čistu ljubav i koji uvek mešaju ljubav sa mržnjom.Zaljubljivanje je nešto dobro, zabavno, i može umnogome da obogati život. Ali razlikovalo se od ljubavi. Ljubav nema cenu, i ne treba je menjati ni za šta.