Za one koji se slabo snalaze u knjigama uvedene su knjižice.


za-one-koji-se-slabo-snalaze-u-knjigama-uvedene-su-knjiice
petar lazićzaonekojiseslabosnalazeknjigamauvedenesuknjižiceza oneone kojikoji sese slaboslabo snalazesnalaze uu knjigamaknjigama uvedeneuvedene susu knjižiceza one kojione koji sekoji se slabose slabo snalazeslabo snalaze usnalaze u knjigamau knjigama uvedeneknjigama uvedene suuvedene su knjižiceza one koji seone koji se slabokoji se slabo snalazese slabo snalaze uslabo snalaze u knjigamasnalaze u knjigama uvedeneu knjigama uvedene suknjigama uvedene su knjižiceza one koji se slaboone koji se slabo snalazekoji se slabo snalaze use slabo snalaze u knjigamaslabo snalaze u knjigama uvedenesnalaze u knjigama uvedene suu knjigama uvedene su knjižice

Neki se ponose knjigama koje su napisali, a ja se ponosim knjigama koje sam pročitao.Ja ne mogu da spavam osim ako nisam okružen knjigama.Nikad nisam volela novinare. U svim svojim knjigama sam ih ubila.Onome ko bi o nama sudio prema našim knjigama moglo bi se učiniti da je preljub jedna od najčešćih preokupacija Zapadnjaka. Šta bi se dogodilo s našom književnošću da nema preljuba? Ona živi od krize braka.Mrtav je pred Njim onaj koji je grešnik, koji se ne kaje i koji u Njega ne veruje.Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se.