Za mene ne postoji veći izvor ovozemaljskoj časti i isticanja od napredovanja u nauci.


za-mene-ne-postoji-vei-izvor-ovozemaljskoj-asti-i-isticanja-od-napredovanja-u-nauci
isak njutnzamenenepostojivećiizvorovozemaljskojčastiisticanjaodnapredovanjanauciza menemene nene postojipostoji većiveći izvorovozemaljskoj častičasti ii isticanjaisticanja odod napredovanjanapredovanja uu nauciza mene nemene ne postojine postoji većipostoji veći izvorveći izvor ovozemaljskojizvor ovozemaljskoj častiovozemaljskoj časti ičasti i isticanjai isticanja odisticanja od napredovanjaod napredovanja unapredovanja u nauciza mene ne postojimene ne postoji većine postoji veći izvorpostoji veći izvor ovozemaljskojveći izvor ovozemaljskoj častiizvor ovozemaljskoj časti iovozemaljskoj časti i isticanjačasti i isticanja odi isticanja od napredovanjaisticanja od napredovanja uod napredovanja u nauciza mene ne postoji većimene ne postoji veći izvorne postoji veći izvor ovozemaljskojpostoji veći izvor ovozemaljskoj častiveći izvor ovozemaljskoj časti iizvor ovozemaljskoj časti i isticanjaovozemaljskoj časti i isticanja odčasti i isticanja od napredovanjai isticanja od napredovanja uisticanja od napredovanja u nauci

Za mene ne postoji veći izvor ovozemaljske časti i isticanja od napredovanja u nauci.Za pravu ljubav ne postoji pogrešno vreme.Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš.Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti.Najveća je od svih ludosti – žrtvovati svoje zdravlje, ma šta to bilo; zbog sticanja imovine, zbog napredovanja u službi, zbog učenosti, zbog slave, a da o toj slasti i kratkotrajnim užicima i da ne govorimo. Šta više, zdravlju treba sve podrediti.Ljubav nikad ne umire prirodnom smrću. Umire jer joj ne znamo obnoviti izvor. Umire od sljepoće, pogrešaka, izdaje. Umire od bolesti i rana, umire zbog dosade, gubitka svježine i sjaja.