Za lepe oči, gledajte dobro u drugima. Za lepe usne, govorite samo reči dobrote. Za držanje, hodajte znajući da nikada niste sami.


za-lepe-oi-gledajte-dobro-u-drugima-za-lepe-usne-govorite-samo-rei-dobrote-za-dranje-hodajte-znajui-da-nikada-niste-sami
odri hepbernzalepeočigledajtedobrodrugimausnegovoritesamorečidobrotedržanjehodajteznajućidanikadanistesamiza lepelepe očigledajte dobrodobro uu drugimaza lepelepe usnegovorite samosamo rečireči dobroteza držanjehodajte znajućiznajući dada nikadanikada nisteniste samiza lepe očigledajte dobro udobro u drugimaza lepe usnegovorite samo rečisamo reči dobrotehodajte znajući daznajući da nikadada nikada nistenikada niste samigledajte dobro u drugimagovorite samo reči dobrotehodajte znajući da nikadaznajući da nikada nisteda nikada niste samihodajte znajući da nikada nisteznajući da nikada niste sami

Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter.Lepota nije ništa, video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti.Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve.Ako me neko čačne u ove oči plačne, nije to neutešno. Ja umem od suza da pravim klikere lepe, prozračne.Dragi, noge nisu toliko lepe. Ja samo znam šta da radim sa njima.Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.