Za lepe oči, gledajte dobro u drugima. Za lepe usne, govorite samo reči dobrote. Za držanje, hodajte znajući da nikada niste sami.


za-lepe-oi-gledajte-dobro-u-drugima-za-lepe-usne-govorite-samo-rei-dobrote-za-dranje-hodajte-znajui-da-nikada-niste-sami
odri hepbernzalepeočigledajtedobrodrugimausnegovoritesamorečidobrotedržanjehodajteznajućidanikadanistesamiza lepelepe očigledajte dobrodobro uu drugimaza lepelepe usnegovorite samosamo rečireči dobroteza držanjehodajte znajućiznajući dada nikadanikada nisteniste samiza lepe očigledajte dobro udobro u drugimaza lepe usnegovorite samo rečisamo reči dobrotehodajte znajući daznajući da nikadada nikada nistenikada niste samigledajte dobro u drugimagovorite samo reči dobrotehodajte znajući da nikadaznajući da nikada nisteda nikada niste samihodajte znajući da nikada nisteznajući da nikada niste sami

Za sve što niste mogli recite da niste hteli.Za privlačne usne – govori ljubazno.Za muškarce ništa nije nemoguće, samo ako im pođe za rukom, a to ne mogu sami da učine.Problem ?… Za vjernika je problem dobar znak kretnje ka svome Gospodaru i lijepa najava napretka. Za njega je to, još jedna prilika u nizu, da pokaže sve ljepote i vještine koje je stekao na tom putu… Zato, uhvatimo se u koštac sa problemima današnjice i ne ostajmo samo nijemi posmatrači…Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter.Lepota nije ništa, video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti.