Za život nije neophodno da čovek bude baš naročito hrabar; svetom se može proći i uz pomoć puzanja i lukavosti


za-ivot-nije-neophodno-da-ovek-bude-ba-naroito-hrabar-svetom-se-moe-proi-i-uz-pomo-puzanja-i-lukavosti
getezaživotnijeneophodnodačovekbudebanaročitohrabarsvetomsemožeproćiuzpomoćpuzanjalukavostiza životživot nijenije neophodnoneophodno dada čovekčovek budebude bašbaš naročitonaročito hrabarsvetom sese možemože proćiproći ii uzuz pomoćpomoć puzanjapuzanja ii lukavostiza život niježivot nije neophodnonije neophodno daneophodno da čovekda čovek budečovek bude bašbude baš naročitobaš naročito hrabarsvetom se možese može proćimože proći iproći i uzi uz pomoćuz pomoć puzanjapomoć puzanja ipuzanja i lukavostiza život nije neophodnoživot nije neophodno danije neophodno da čovekneophodno da čovek budeda čovek bude baščovek bude baš naročitobude baš naročito hrabarsvetom se može proćise može proći imože proći i uzproći i uz pomoći uz pomoć puzanjauz pomoć puzanja ipomoć puzanja i lukavostiza život nije neophodno daživot nije neophodno da čoveknije neophodno da čovek budeneophodno da čovek bude bašda čovek bude baš naročitočovek bude baš naročito hrabarsvetom se može proći ise može proći i uzmože proći i uz pomoćproći i uz pomoć puzanjai uz pomoć puzanja iuz pomoć puzanja i lukavosti

Sve će proći. Ali, kakva je to utjeha? Proći će i radost, proći će i ljubav, proći će i život. Zar je nada u tome da sve prođe?Snimati filmove za mene, najpre i pre svega, znači ispričati priču. Ta priča može da bude neverovatna, ali ona ne treba nikada da bude obična. Poželjno je da bude dramatična i humana. Drama, to je život iz koga su isključeni svi dosadni momenti.Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba se odlikovati humanošću.Poteškoća je u ovome: spoznaja zavisi od nečega što se nalazi izvan nje da bi dokazala svoju ispravnost. Obzirom da je baš to od čega je zavisna neizvesno, kako onda mogu znati da ono što nazivam prirodom nije čovek, a ono što nazivam ljudskim da nije u biti priroda? Potreban je istinski čovek da bi postojala istinska spoznaja.Ispunite život ženom i decom. Brže će vam proći.