Za život nije neophodno da čovek bude baš naročito hrabar; svetom se može proći i uz pomoć puzanja i lukavosti


za-ivot-nije-neophodno-da-ovek-bude-ba-naroito-hrabar-svetom-se-moe-proi-i-uz-pomo-puzanja-i-lukavosti
getezaživotnijeneophodnodačovekbudebanaročitohrabarsvetomsemožeproćiuzpomoćpuzanjalukavostiza životživot nijenije neophodnoneophodno dada čovekčovek budebude bašbaš naročitonaročito hrabarsvetom sese možemože proćiproći ii uzuz pomoćpomoć puzanjapuzanja ii lukavostiza život niježivot nije neophodnonije neophodno daneophodno da čovekda čovek budečovek bude bašbude baš naročitobaš naročito hrabarsvetom se možese može proćimože proći iproći i uzi uz pomoćuz pomoć puzanjapomoć puzanja ipuzanja i lukavostiza život nije neophodnoživot nije neophodno danije neophodno da čovekneophodno da čovek budeda čovek bude baščovek bude baš naročitobude baš naročito hrabarsvetom se može proćise može proći imože proći i uzproći i uz pomoći uz pomoć puzanjauz pomoć puzanja ipomoć puzanja i lukavostiza život nije neophodno daživot nije neophodno da čoveknije neophodno da čovek budeneophodno da čovek bude bašda čovek bude baš naročitočovek bude baš naročito hrabarsvetom se može proći ise može proći i uzmože proći i uz pomoćproći i uz pomoć puzanjai uz pomoć puzanja iuz pomoć puzanja i lukavosti

Sve će proći. Ali, kakva je to utjeha? Proći će i radost, proći će i ljubav, proći će i život. Zar je nada u tome da sve prođe?Snimati filmove za mene, najpre i pre svega, znači ispričati priču. Ta priča može da bude neverovatna, ali ona ne treba nikada da bude obična. Poželjno je da bude dramatična i humana. Drama, to je život iz koga su isključeni svi dosadni momenti.Moramo nešto razjasniti: teroriziam nije težnja ka legitimnim ciljeva uz pomoć nelegitimnih sredstava. Šta god da ubice žele da postignu, stvaranje boljeg sveta sigurno nije jedan od njihov ciljeva.Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko.Jednog dana zastaćete negde na sred neke dobro poznate ulice, pogledaćete u nebo  i razumećete zašto se sve baš tako desilo. Duboko ćete udahnuti novi život i hrabrim koracima krenuti dalje, i najzad shvatiti da je život previše kratak da biste bili nesretni.