Vrlo je važno, čak i kad vaš automobil nije najbolji, verovati kako će uvek doći bolja trka. To je deo moje motivacije. - Činija Citata

Vrlo je važno, čak i kad vaš automobil nije najbolji, verovati kako će uvek doći bolja trka. To je deo moje motivacije.


vrlo-vano-ak-i-kad-va-automobil-nije-najbolji-verovati-kako-e-uvek-doi-bolja-trka-to-deo-moje-motivacije
ajrton senavrlovažnočakkadvaautomobilnijenajboljiverovatikakoćeuvekdoćiboljatrkatodeomojemotivacijevrlo jeje važnočak ii kadkad vašvaš automobilautomobil nijenije najboljiverovati kakokako ćeće uvekuvek doćidoći boljabolja trkaje deodeo mojemoje motivacijevrlo je važnočak i kadi kad vaškad vaš automobilvaš automobil nijeautomobil nije najboljiverovati kako ćekako će uvekće uvek doćiuvek doći boljadoći bolja trkaje deo mojedeo moje motivaciječak i kad vaši kad vaš automobilkad vaš automobil nijevaš automobil nije najboljiverovati kako će uvekkako će uvek doćiće uvek doći boljauvek doći bolja trkaje deo moje motivaciječak i kad vaš automobili kad vaš automobil nijekad vaš automobil nije najboljiverovati kako će uvek doćikako će uvek doći boljaće uvek doći bolja trka

Rizik nije samo deo života. Rizik je sam život. Između zone udobnosti i zone vaših snova je mesto na kojem se odigrava vaš život. To je zona visoke anksioznosti, ali i mesto na kojem otkrivate ko ste.Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.Što je u državi bolja muzika, bolja će biti i država.Postojala je devojka koja je znala kako da bude srećna čak i onda kada je bila tužna. A to je važno, znate?Čovek osredjih sposobnosti uvek će ostati neznatan, čak i kad se izražava načinom velikih ljudi.Moj