Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna i nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđanje.


vredi-imati-mnogo-i-biti-neto-kad-ovek-ne-moe-da-se-oslobodi-straha-od-sirotinje-niskosti-u-mislima-grubosti-u-reima-nesigurnosti-u-postupcima-kad
ivo andrićŠtavrediimatimnogobitinetokadčoveknemožedaseoslobodistrahaodsirotinjeniskostimislimagrubostirečimanesigurnostipostupcimagorkaneumitnanevidljivabedapratičovekastopulepiboljimirnijiživotizmičekaovarljivopriviđanjeŠta vredivredi imatiimati mnogomnogo ii bitibiti neštokad čovekčovek nene možemože dada sese oslobodioslobodi strahastraha odod sirotinjeni niskostiniskosti uu mislimani grubostigrubosti uu rečimani nesigurnostinesigurnosti uu postupcimakad gorkagorka ii neumitnaneumitna ii nevidljivanevidljiva bedabeda pratiprati čovekačoveka uu stopubolji ii mirnijimirniji životživot izmičeizmiče sese kaokao varljivovarljivo priviđanjeŠta vredi imativredi imati mnogoimati mnogo imnogo i bitii biti neštokad čovek nečovek ne možene može damože da seda se oslobodise oslobodi strahaoslobodi straha odstraha od sirotinjeni niskosti uniskosti u mislimani grubosti ugrubosti u rečimani nesigurnosti unesigurnosti u postupcimakad gorka igorka i neumitnai neumitna ineumitna i nevidljivai nevidljiva bedanevidljiva beda pratibeda prati čovekaprati čoveka učoveka u stopubolji i mirnijii mirniji životmirniji život izmičeživot izmiče seizmiče se kaose kao varljivokao varljivo priviđanje

Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna a nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a taj lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđenje.Nikad čovek ne može tako upropastiti život kao kad želi da ga popravi.Lepši je pogreb kad ideali sahranjuju svog čoveka nego kad čovek sahranjuje svoje ideale.Ništa mi ne vredi što se trudim da nešto objasnim rečima koje ti ništa ne znače. Idi i iskusi sam. Vreme je da se ti  pokreneš.Ništa mi ne vredi što se trudim da nešto objasnim rečima koje ti ništa ne znače. Idi i iskusi sam. Vreme je da se ti pokreneš.Pre nego što popravite svet, popravite česmu u svom stanu. Svet bi bio mnogo srećniji i lepši kad bi svako samo popravio česmu ili makar zube.