Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna i nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđanje.


vredi-imati-mnogo-i-biti-neto-kad-ovek-ne-moe-da-se-oslobodi-straha-od-sirotinje-niskosti-u-mislima-grubosti-u-reima-nesigurnosti-u-postupcima-kad
ivo andrićŠtavrediimatimnogobitinetokadčoveknemožedaseoslobodistrahaodsirotinjeniskostimislimagrubostirečimanesigurnostipostupcimagorkaneumitnanevidljivabedapratičovekastopulepiboljimirnijiživotizmičekaovarljivopriviđanjeŠta vredivredi imatiimati mnogomnogo ii bitibiti neštokad čovekčovek nene možemože dada sese oslobodioslobodi strahastraha odod sirotinjeni niskostiniskosti uu mislimani grubostigrubosti uu rečimani nesigurnostinesigurnosti uu postupcimakad gorkagorka ii neumitnaneumitna ii nevidljivanevidljiva bedabeda pratiprati čovekačoveka uu stopubolji ii mirnijimirniji životživot izmičeizmiče sese kaokao varljivovarljivo priviđanjeŠta vredi imativredi imati mnogoimati mnogo imnogo i bitii biti neštokad čovek nečovek ne možene može damože da seda se oslobodise oslobodi strahaoslobodi straha odstraha od sirotinjeni niskosti uniskosti u mislimani grubosti ugrubosti u rečimani nesigurnosti unesigurnosti u postupcimakad gorka igorka i neumitnai neumitna ineumitna i nevidljivai nevidljiva bedanevidljiva beda pratibeda prati čovekaprati čoveka učoveka u stopubolji i mirnijii mirniji životmirniji život izmičeživot izmiče seizmiče se kaose kao varljivokao varljivo priviđanje

Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna a nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a taj lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđenje.Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.Čovek ne može birati vreme u kojem će se roditi i živeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kojem narodu i od kojih roditelja.Mi moramo u Jugoslaviji, naprimer pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima samo jedan narod, proizvođač, radni čovek, socijalistički čovek.Najgora bol koju čovek može pretrpeti jeste imati uvid u mnogo i moć ni nad čime.Najbolji sinovi i kćeri naših naroda i narodnosti pali su u ratu. Bilo bi bolje da je obrnuto ali to nije ni logično ni moguće. To se i može tražiti samo od najboljih.