Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo.


voleo-bih-da-me-pamte-kao-mukarca-koji-imao-lep-ivot-oveka-koji-imao-dobre-prijatelje-finu-porodicu-i-mislim-da-ne-bih-traio-vie-od-toga-zapravo
frenk sinatravoleobihdamepamtekaomukarcakojiimaolepživotčovekadobreprijateljefinuporodicumislimnetražionitavieodtogazapravovoleo bihbih dada meme pamtepamte kaokao muškarcamuškarca kojikoji jeje imaoimao leplep životčoveka kojikoji jeje imaoimao dobredobre prijateljefinu porodicuporodicu –i mislimmislim dada nene bihbih tražiotražio ništaništa viševiše odod togavoleo bih dabih da meda me pamteme pamte kaopamte kao muškarcakao muškarca kojimuškarca koji jekoji je imaoje imao lepimao lep životčoveka koji jekoji je imaoje imao dobreimao dobre prijateljefinu porodicu –porodicu – i– i mislimi mislim damislim da neda ne bihne bih tražiobih tražio ništatražio ništa višeništa više odviše od toga

Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Kada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu.Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.Sindrom „Bio bih srećan kada bih imao to i to“ je masovna obmana. Ako tražite sreću u običnim stvarima, nikada je nećete imati dovoljno. Prvo pogledajte oko sebe, pa onda pogledajte iznutra.