Volela bih da si uvek uz mene. Da si na mojoj strani. I kad sam razdražena. I kad nisam u pravu. I kad nismo sami. I kad sam nepravedna. Pređi preko moje zlobe, umiri me tihim dodirom, ne mučim te bez razloga. Ako ne znaš, sve je uzalud.


volela-bih-da-uvek-uz-mene-da-na-mojoj-strani-i-kad-sam-razdraena-i-kad-nisam-u-pravu-i-kad-nismo-sami-i-kad-sam-nepravedna-prei-preko-moje-zlobe
meša selimovićvolelabihdauvekuzmenedanamojojstranikadsamrazdraženanisampravunismosaminepravednapređiprekomojezlobeumirimetihimdodiromnemučimtebezrazlogaakoznasveuzaludvolela bihbih dada sisi uvekuvek uzuz meneda sisi nana mojojmojoj stranii kadkad samsam razdraženai kadkad nisamnisam uu pravui kadkad nismonismo samii kadkad samsam nepravednapređi prekopreko mojemoje zlobeumiri meme tihimtihim dodiromne mučimmučim tete bezbez razlogaako nene znašsve jeje uzaludvolela bih dabih da sida si uveksi uvek uzuvek uz meneda si nasi na mojojna mojoj stranii kad samkad sam razdraženai kad nisamkad nisam unisam u pravui kad nismokad nismo samii kad samkad sam nepravednapređi preko mojepreko moje zlobeumiri me tihimme tihim dodiromne mučim temučim te bezte bez razlogaako ne znašsve je uzalud

Sklon sam briganju kad za to nemam nikakva razloga. A kad se pojavi razlog, onda se napijem.Pa sve kad trne i sve kad svene, kad tmurno izgleda svet oko mene, u meni živi sto vatrometa nekakvog šarenijeg i lepšeg sveta.A šta je to – ljubav? Kad gledaš u zvezde bez razloga i kad podeliš žvaku i kad pokloniš cvet i ustupiš ljuljašku u parkiću kada je na tebe red da se ljuljaš! Kad onome koga voliš daš jedan griz i kad podeliš sa njim gumu za brisanje na dvoje i kad mu daš jedan liz! Kad nacrtaš srce i unutra upišeš vaša dva imena. Ako to nije ljubav, ja onda, stvarno ne znam šta je.Čovjek ima samo tri razloga da bude loše volje: kad ga boli zub, kad mu stanu na kurje oko i kad ide u posjetu tašti.Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari.Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..