Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. - Činija Citata

Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka.


vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka
sun tzuvjetaosobakojaupoljavadrugeljudećeuposlitimudrogčovjekahrabroggramzivogčovjekaglupogčovjekavješta osobaosoba kojakoja upošljavaupošljava drugedruge ljudeljude ćeće uposlitiuposliti mudrogmudrog čovjekahrabrog čovjekagramzivog čovjekačovjeka ii glupogglupog čovjekavješta osoba kojaosoba koja upošljavakoja upošljava drugeupošljava druge ljudedruge ljude ćeljude će uposlitiće uposliti mudroguposliti mudrog čovjekagramzivog čovjeka ičovjeka i glupogi glupog čovjekavješta osoba koja upošljavaosoba koja upošljava drugekoja upošljava druge ljudeupošljava druge ljude ćedruge ljude će uposlitiljude će uposliti mudrogće uposliti mudrog čovjekagramzivog čovjeka i glupogčovjeka i glupog čovjekavješta osoba koja upošljava drugeosoba koja upošljava druge ljudekoja upošljava druge ljude ćeupošljava druge ljude će uposlitidruge ljude će uposliti mudrogljude će uposliti mudrog čovjekagramzivog čovjeka i glupog čovjeka

Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka.Teško će se sporazumjeti dva čovjeka koja misle različito. Lako će se sporazumjeti dva čovjeka koja misle.Vrijeme ne mijenja čovjeka niti ga mudrost preobražava. Jedino što može čovjeka da navede da promijeni mišljenje jeste ljubav.Potreba da se uvijek bude u pravu je siguran znak glupog čovjeka.U glavi pijanog čovjeka vrti se nakom 2-3 čaše. U glavi taštog čovjeka vrti se več nakon prve pohvale.Stvoriti duševno stanje koje čini čovjeka sretnim, to eto treba tražiti svako društvo želi li trajati dugo vremena. Razvoj je civilizacije nažalost stvorio kod modernog čovjeka mnogo potreba, a da mu nije pružio sredstva da ih zadovolji i tako je proizveo općenito nezadovoljstvo u dušama.