Više vrijedi vojska magaraca koju predvodi lav, neko vojska lavova koju predvodi magarac.


vie-vrijedi-vojska-magaraca-koju-predvodi-lav-neko-vojska-lavova-koju-predvodi-magarac
napoleon bonapartavievrijedivojskamagaracakojupredvodilavnekolavovamagaracviše vrijedivrijedi vojskavojska magaracamagaraca kojukoju predvodipredvodi lavneko vojskavojska lavovalavova kojukoju predvodipredvodi magaracviše vrijedi vojskavrijedi vojska magaracavojska magaraca kojumagaraca koju predvodikoju predvodi lavneko vojska lavovavojska lavova kojulavova koju predvodikoju predvodi magaracviše vrijedi vojska magaracavrijedi vojska magaraca kojuvojska magaraca koju predvodimagaraca koju predvodi lavneko vojska lavova kojuvojska lavova koju predvodilavova koju predvodi magaracviše vrijedi vojska magaraca kojuvrijedi vojska magaraca koju predvodivojska magaraca koju predvodi lavneko vojska lavova koju predvodivojska lavova koju predvodi magarac

Ne plašim se vojske lavova koju predvodi ovca, plašim se vojske ovaca koju predvodi lav.Narednik je vojska.Veština i samopouzdanje su nepobediva vojska.Hode kao rakova vojska.Teško zemlji kuda prođe vojska.Žena ne voli ljubav koju uviđa, nego koju nagađa.