Veritas amara est – Istina je gorka.


veritas-amara-istina-gorka
latinske posloviceveritasamaraistinagorkaveritas amaraamara est– istinaistina jeje gorkaveritas amara estamara est –est – istina– istina jeistina je gorkaveritas amara est –amara est – istinaest – istina je– istina je gorkaveritas amara est – istinaamara est – istina jeest – istina je gorka

Carum est, quod rarum est – Skupo je što je rijetko.Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra.Alea iacta est! – Kocka je bačena!Errare humanum est. – Griješiti je ljudski.Istina je na strani ugnjetavanih.Repetitio est mater studiorum – Ponavljanje je majka učenja.