Većina ljudi sposobnija je za velika dela nego za dobročinstvo.


veina-ljudi-sposobnija-za-velika-dela-nego-za-dobroinstvo
monteskjevećinaljudisposobnijazavelikadelanegodobročinstvovećina ljudiljudi sposobnijasposobnija jeje zaza velikavelika deladela negonego zaza dobročinstvovećina ljudi sposobnijaljudi sposobnija jesposobnija je zaje za velikaza velika delavelika dela negodela nego zanego za dobročinstvovećina ljudi sposobnija jeljudi sposobnija je zasposobnija je za velikaje za velika delaza velika dela negovelika dela nego zadela nego za dobročinstvovećina ljudi sposobnija je zaljudi sposobnija je za velikasposobnija je za velika delaje za velika dela negoza velika dela nego zavelika dela nego za dobročinstvo

Većina ljudi ne želi slobodu, jer sloboda znači odgovornost. Većina ljudi se užasava od odgovornosti.Sva velika umetnička dela dosta su teško pristupačna. Ako ih neki čitalac smatra lakim, znači da nije umeo proniknuti u srce dela.Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena.Osobina dobrog čoveka je da čini velika i dobra dela, makar pri tome rizikovao sve.Većina ljudi su drugi ljudi. Njihove misli su tuđa mišljenja. Njihovi životi mimikrija.Živjeti je najrjeđa stvar na svijetu. Većina ljudi samo egzistira.