Uvek će biti ljudi koji će hteti da vas povrede, ali trebate nastaviti verovati, samo budite oprezni.


uvek-e-biti-ljudi-koji-e-hteti-da-vas-povrede-ali-trebate-nastaviti-verovati-samo-budite-oprezni
gabrijel garsija markesuvekćebitiljudikojihtetidavaspovredealitrebatenastavitiverovatisamobuditeoprezniuvek ćeće bitibiti ljudiljudi kojikoji ćeće htetihteti dada vasvas povredeali trebatetrebate nastavitinastaviti verovatisamo buditebudite oprezniuvek će bitiće biti ljudibiti ljudi kojiljudi koji ćekoji će htetiće hteti dahteti da vasda vas povredeali trebate nastavititrebate nastaviti verovatisamo budite oprezniuvek će biti ljudiće biti ljudi kojibiti ljudi koji ćeljudi koji će htetikoji će hteti daće hteti da vashteti da vas povredeali trebate nastaviti verovatiuvek će biti ljudi kojiće biti ljudi koji ćebiti ljudi koji će htetiljudi koji će hteti dakoji će hteti da vasće hteti da vas povrede

Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac.Odenite nešto lošeg kvaliteta i ljudi će se sećati haljine koju ste nosili, odenite se kvalitetno i ljudi će pamtiti vas.Ne trebate biti Dalaj Lama da biste mogli ljudima reći da će im se život izmeniti.Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas.