Uostalom, kažu da iza svakog velikog čoveka stoji velika žena, mada mi je to malo sumnjivo. Da je taj čova stvarno velik žena bi stajala uz njega, a ne iza. - Činija Citata

Uostalom, kažu da iza svakog velikog čoveka stoji velika žena, mada mi je to malo sumnjivo. Da je taj čova stvarno velik žena bi stajala uz njega, a ne iza.


uostalom-kau-da-iza-svakog-velikog-oveka-stoji-velika-ena-mada-mi-to-malo-sumnjivo-da-taj-ova-stvarno-velik-ena-bi-stajala-uz-njega-a-ne-iza
Đorđe balaševićuostalomkažudaizasvakogvelikogčovekastojivelikaženamadamitomalosumnjivodatajčovastvarnovelikženabistajalauznjeganeizakažu dada izaiza svakogsvakog velikogvelikog čovekačoveka stojistoji velikavelika ženamada mimi jemalo sumnjivoda jeje tajtaj čovačova stvarnostvarno velikvelik ženažena bibi stajalastajala uzuz njegane izakažu da izada iza svakogiza svakog velikogsvakog velikog čovekavelikog čoveka stojičoveka stoji velikastoji velika ženamada mi jeje to maloda je tajje taj čovataj čova stvarnočova stvarno velikstvarno velik ženavelik žena bižena bi stajalabi stajala uzstajala uz njegaa ne iza

Iza svakog idiota obično stoji velika žena.Iza svakog idiota obično stoji velika ženaUvek ima malo istine u Samo se šalim. … Malo emocija iza Šta me briga. … Tuge iza Sve je u redu. … ...Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.Ko me iza ledja kudi, taj me se boji, a ko me u oči hvali, taj me prezire.Gde čuješ velike zakletve, tamo laž stoji iza vrata.