Univerzalni mir kao rezultat kumulativnih napora tokom vekova može doći u postojanje brzo - ne kao kristal koji odjednom formira rešenje koje je bilo polako pripremano.


univerzalni-mir-kao-rezultat-kumulativnih-napora-tokom-vekova-moe-doi-u-postojanje-brzo-ne-kao-kristal-koji-odjednom-formira-reenje-koje-bilo-polako
nikola teslauniverzalnimirkaorezultatkumulativnihnaporatokomvekovamožedoćipostojanjebrzonekristalkojiodjednomformirareenjekojebilopolakopripremanouniverzalni mirmir kaokao rezultatrezultat kumulativnihkumulativnih naporanapora tokomtokom vekovavekova možemože doćidoći uu postojanjepostojanje brzobrzonene kaokao kristalkristal kojikoji odjednomodjednom formiraformira rešenjerešenje kojekoje jeje bilobilo polakopolako pripremanouniverzalni mir kaomir kao rezultatkao rezultat kumulativnihrezultat kumulativnih naporakumulativnih napora tokomnapora tokom vekovatokom vekova moževekova može doćimože doći udoći u postojanjeu postojanje brzopostojanje brzone kaone kao kristalkao kristal kojikristal koji odjednomkoji odjednom formiraodjednom formira rešenjeformira rešenje kojerešenje koje jekoje je biloje bilo polakobilo polako pripremano

Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvijetljenja.Mir u svetu može doći samo kao prirodna posledica univerzalnog prosvetljenja.Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Niko ne uspeva tako brzo kao onaj koji se koristi tuđom greškom.