Univerzalni mir kao rezultat kumulativnih napora tokom vekova može doći u postojanje brzo - ne kao kristal koji odjednom formira rešenje koje je bilo polako pripremano.


univerzalni-mir-kao-rezultat-kumulativnih-napora-tokom-vekova-moe-doi-u-postojanje-brzo-ne-kao-kristal-koji-odjednom-formira-reenje-koje-bilo-polako
nikola teslauniverzalnimirkaorezultatkumulativnihnaporatokomvekovamožedoćipostojanjebrzonekristalkojiodjednomformirareenjekojebilopolakopripremanouniverzalni mirmir kaokao rezultatrezultat kumulativnihkumulativnih naporanapora tokomtokom vekovavekova možemože doćidoći uu postojanjepostojanje brzobrzonene kaokao kristalkristal kojikoji odjednomodjednom formiraformira rešenjerešenje kojekoje jeje bilobilo polakopolako pripremanouniverzalni mir kaomir kao rezultatkao rezultat kumulativnihrezultat kumulativnih naporakumulativnih napora tokomnapora tokom vekovatokom vekova moževekova može doćimože doći udoći u postojanjeu postojanje brzopostojanje brzone kaone kao kristalkao kristal kojikristal koji odjednomkoji odjednom formiraodjednom formira rešenjeformira rešenje kojerešenje koje jekoje je biloje bilo polakobilo polako pripremano

O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi.Mir u svetu može doći samo kao prirodna posledica univerzalnog prosvetljenja.Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvijetljenja.Pokušavamo dobiti mir i sreću spolja, iz novca ili moći. Međutim, istinski mir i spokoj trebali bi doći iznutra.Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća.