Umreti sutra je isto toliko dobro koliko i umreti bilo kog drugog dana. Svaki dan bio je stvoren da se proživi ili da se napusti ovaj svet.


umreti-sutra-isto-toliko-dobro-koliko-i-umreti-bilo-kog-drugog-dana-svaki-dan-bio-stvoren-da-se-proivi-ili-da-se-napusti-ovaj-svet
paulo koeljoumretisutraistotolikodobrokolikoumretibilokogdrugogdanasvakidanbiostvorendaseproživiilinapustiovajsvetumreti sutrasutra jeje istoisto tolikotoliko dobrodobro kolikokoliko ii umretiumreti bilobilo kogkog drugogdrugog danasvaki dandan biobio jeje stvorenstvoren dada sese proživiproživi iliili dada sese napustinapusti ovajovaj svetumreti sutra jesutra je istoje isto tolikoisto toliko dobrotoliko dobro kolikodobro koliko ikoliko i umretii umreti biloumreti bilo kogbilo kog drugogkog drugog danasvaki dan biodan bio jebio je stvorenje stvoren dastvoren da seda se proživise proživi iliproživi ili daili da seda se napustise napusti ovajnapusti ovaj svetumreti sutra je istosutra je isto tolikoje isto toliko dobroisto toliko dobro kolikotoliko dobro koliko idobro koliko i umretikoliko i umreti biloi umreti bilo kogumreti bilo kog drugogbilo kog drugog danasvaki dan bio jedan bio je stvorenbio je stvoren daje stvoren da sestvoren da se proživida se proživi ilise proživi ili daproživi ili da seili da se napustida se napusti ovajse napusti ovaj svetumreti sutra je isto tolikosutra je isto toliko dobroje isto toliko dobro kolikoisto toliko dobro koliko itoliko dobro koliko i umretidobro koliko i umreti bilokoliko i umreti bilo kogi umreti bilo kog drugogumreti bilo kog drugog danasvaki dan bio je stvorendan bio je stvoren dabio je stvoren da seje stvoren da se proživistvoren da se proživi ilida se proživi ili dase proživi ili da seproživi ili da se napustiili da se napusti ovajda se napusti ovaj svet

Čovek je stvorenje načinjeno na kraju radne nedelje, kada se Bog već umorio. I uopšte, čemu je trebalo celi ovaj globus stvarati u hitnji za svega šest dana? Da se utrošilo malo više vremena, svet bi bio kako valja, pa se sad ne bi trebalo toliko popravljati i poboljšavati. Slično se dešava kad na brzinu sklepaš kuću, pa u žurbi zaboraviš zahod, ili spremište za metle i to onda moraš naknadno dograditi, bez obzira koliko te koštalo novaca i živaca.Svaki putnik koji sa bilo kojeg mesta putuje na sever se postepeno penje prema severnom polu, dok za isto toliko juzni pol je udaljeniji od njega.Prvog dana gost je cvetak, drugog dana slavuj, a treći dan-uzmi štap i udri.Veruj. U bolje sutra, u novi dan. Veruj. Oslobodi se tereta prethodnog dana i koračaj u novo sutra sa osmehom. I uvek veruj! I kada ti život podmeće hiljadu ...Do kraja svog života neću zaboraviti dan kada sam u svojoj 21. godini podigao ruku i položio građansku zakletvu. Znate li koliko sam bio ponosan? Bio sam toliko ponosan da sam ceo dan šetao sa američkom zastavom na ramenima.Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu.