Umjetnost je korak od vidljivoga, poznatoga, do nepoznatoga.


umjetnost-korak-od-vidljivoga-poznatoga-do-nepoznatoga
kahlil gibranumjetnostkorakodvidljivogapoznatogadonepoznatogaumjetnost jeje korakkorak odod vidljivogado nepoznatogaumjetnost je korakje korak odkorak od vidljivogaumjetnost je korak odje korak od vidljivogaumjetnost je korak od vidljivoga

Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak.Od uzvišenog do smešnog samo je jedan korak.Koliko je od zemlje do neba,toliko je od čoveka do nečoveka.Biti nezavistan od mišljenja javnosti je prvi korak da postignemo nešto veliko.Ars longa, vita brevis – Umjetnost je duga, život je kratak.Začas stignemo od večeri do jutra. A od jutra do večeri treba dugo i naporno putovati.