Umjetnost je korak od vidljivoga, poznatoga, do nepoznatoga.


umjetnost-korak-od-vidljivoga-poznatoga-do-nepoznatoga
kahlil gibranumjetnostkorakodvidljivogapoznatogadonepoznatogaumjetnost jeje korakkorak odod vidljivogado nepoznatogaumjetnost je korakje korak odkorak od vidljivogaumjetnost je korak odje korak od vidljivogaumjetnost je korak od vidljivoga

Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak.Ars longa, vita brevis – Umjetnost je duga, život je kratak.Umjetnost nikada ne prima svijet kakvim ga je našla, niti ga ostavlja takvim.Stojimo na rubu neke razjapljene provalije. A, iznad nas, razbuktala se vulkanska lava, koja počinje da curi, rasteže se po nama – narodu. Šta bi mi sad mogli da uradimo? Ne znam ni sam. Čini mi se da smo potpuno “stisnuti”, ne možemo ni korak nazad, ali ni korak napred! Možda bi nam pomogla promena političkih i ekonomskih uslova, ili pak državni udar? Možda, kažem…Od uzvišenog do smešnog samo je jedan korak.Unositi tajnost u neki čin, prvi je korak prema poroku.