Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas.


uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
mark tvenulogaprijateljadabudeuzvaskadgreitekadstepravusvićebitiporedvasuloga prijateljaprijatelja jeje dada budebude uzuz vasvas kadkad grešitekad steste uu pravupravu svisvi ćeće bitibiti poredpored vasuloga prijatelja jeprijatelja je daje da budeda bude uzbude uz vasuz vas kadvas kad grešitekad ste uste u pravuu pravu svipravu svi ćesvi će bitiće biti poredbiti pored vasuloga prijatelja je daprijatelja je da budeje da bude uzda bude uz vasbude uz vas kaduz vas kad grešitekad ste u pravuste u pravu sviu pravu svi ćepravu svi će bitisvi će biti poredće biti pored vasuloga prijatelja je da budeprijatelja je da bude uzje da bude uz vasda bude uz vas kadbude uz vas kad grešitekad ste u pravu sviste u pravu svi ćeu pravu svi će bitipravu svi će biti poredsvi će biti pored vas

Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas.Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli - ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...