Uči, ali od učenih, a neuke samo podučavaj.


ui-ali-od-uenih-a-neuke-samo-poduavaj
latinske posloviceučialiodučenihneukesamopodučavajali odod učenihneuke samosamo podučavajali od učeniha neuke samoneuke samo podučavaja neuke samo podučavaj

Uči dijete od malenih nogu mudrosti i znanju, da to ne bi ulica preuzela.Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi.Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji.Mi možemo razumeti jedan drugog, ali svako od nas može da protumači samo sebe samog.Pre sam žudeo za mnogim, mnogim stvarima, a sada imam samo jednu želju, a to je da se rešim od svih svojih starih žudnji.Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.