U središtu problema leže mogućnosti.


u-sredi-problema-e-mogunosti
albert ajnštajnsredituproblemaležemogućnostiu središtusredištu problemaproblema leželeže mogućnostiu središtu problemasredištu problema ležeproblema leže mogućnostiu središtu problema ležesredištu problema leže mogućnostiu središtu problema leže mogućnosti

Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je mit atomskog doba – već u mogućnosti da promenimo sebe.Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet - jer to je mit atomskog doba - već u mogućnosti da promenimo sebe.Ko pijan leže, ostareo ustaje.Laskavci leže u ljudskim fekalijama.Granice između civilizacije i varvarstva leže duboko zakopane u pijesku pustinje…Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji.