U samoći nema mržnje: osamiti se znači očistiti se. Sve u samoći postaje uzvišeno, najviše, najdublje. Ako je čovek filozof, on se predaje samoći da bi znao cenu života, viši smisao o svetu, i da bi prišap božanstvu. Samo malog čoveka samoća napravi bolesnikom, i ona njegovu dušu otruje sumnjama i ispuni strahom. Ima sveta koji se ne sme obrnuti sam u šumi, i koji u strahu od samoće zaluta na otvorenom polju. Za samoću treba biti snažan i duhovitiji nego za najviši svet jednog društva.


u-samoi-nema-mrnje-osamiti-se-znai-oistiti-se-sve-u-samoi-postaje-uzvieno-najvie-najdublje-ako-ovek-filozof-on-se-predaje-samoi-da-bi-znao-cenu-ivota
jovan dučićsamoćinemamržnjeosamitiseznačiočistitisesvepostajeuzvienonajvienajdubljeakočovekfilozofonpredajedabiznaocenuživotaviismisaosvetupriapbožanstvusamomalogčovekasamoćanapravibolesnikomonanjegovuduuotrujesumnjamaispunistrahomimasvetakojinesmeobrnutisamumistrahuodsamoćezalutanaotvorenompoljuzasamoćutrebabitisnažanduhovitijinegozanajviisvetjednogdrutvau samoćisamoći nemanema mržnjeosamiti sese značiznači očistitiočistiti sesve uu samoćisamoći postajepostaje uzvišenoako jeje čovekčovek filozofon sese predajepredaje samoćisamoći dada bibi znaoznao cenucenu životaviši smisaosmisao oo svetui dada bibi prišapprišap božanstvusamo malogmalog čovekačoveka samoćasamoća napravinapravi bolesnikomi onaona njegovunjegovu dušudušu otrujeotruje sumnjamasumnjama ii ispuniispuni strahomima svetasveta kojikoji sese nene smesme obrnutiobrnuti samsam uu šumii kojikoji uu strahustrahu odod samoćesamoće zalutazaluta nana otvorenomotvorenom poljuza samoćusamoću trebatreba bitibiti snažansnažan ii duhovitijiduhovitiji negonego zaza najvišinajviši svetsvet jednogjednog društvau samoći nemasamoći nema mržnjeosamiti se značise znači očistitiznači očistiti sesve u samoćiu samoći postajesamoći postaje uzvišenoako je čovekje čovek filozofon se predajese predaje samoćipredaje samoći dasamoći da bida bi znaobi znao cenuznao cenu životaviši smisao osmisao o svetui da bida bi prišapbi prišap božanstvusamo malog čovekamalog čoveka samoćačoveka samoća napravisamoća napravi bolesnikomi ona njegovuona njegovu dušunjegovu dušu otrujedušu otruje sumnjamaotruje sumnjama isumnjama i ispunii ispuni strahomima sveta kojisveta koji sekoji se nese ne smene sme obrnutisme obrnuti samobrnuti sam usam u šumii koji ukoji u strahuu strahu odstrahu od samoćeod samoće zalutasamoće zaluta nazaluta na otvorenomna otvorenom poljuza samoću trebasamoću treba bititreba biti snažanbiti snažan isnažan i duhovitijii duhovitiji negoduhovitiji nego zanego za najvišiza najviši svetnajviši svet jednogsvet jednog društva

Ako bi neko znao broj zvezda na nebu, i imena riba u moru, i zbir trave u polju, i navike zverova u gori, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu.Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom, ni ne počinjite. To bi moglo da znači da ćete izgubiti devojku, ženu, rođake, poslove, i moguće je – glavu! Moglo bi da znači da nećete jesti dva ili tri, četiri dana. Moglo bi da znači da ćete se smrzavati na klupi u parku. Možda vam donese i zatvor, porugu i ismejavanje, ili izolaciju.