U ovom času mnogu ljudi već su odustali od života. Ne nerviraju se, ne plaču, samo čekaju da vrijeme prođe. Ne prihvataju životne izazove, a život ih više i ne izaziva. Tebi sad prijeti ta opasnost. Odupri joj se, suoči se sa životom, ali nemoj da odustaješ.


u-ovom-asu-mnogu-ljudi-ve-su-odustali-od-ivota-ne-nerviraju-se-ne-plau-samo-ekaju-da-vrijeme-proe-ne-prihvataju-ivotne-izazove-a-ivot-ih-vie-i-ne
paulo koeljoovomčasumnoguljudivećsuodustaliodživotanenervirajuseneplačusamočekajudavrijemeprođeprihvatajuživotneizazoveživotihvieizazivatebisadprijetiopasnostoduprijojsuočiseživotomalinemojodustajeu ovomovom časučasu mnogumnogu ljudiljudi većveć susu odustaliodustali odod životane nervirajunerviraju sene plačusamo čekajučekaju dada vrijemevrijeme prođene prihvatajuprihvataju životneživotne izazoveživot ihih viševiše ii nene izazivatebi sadsad prijetiprijeti tata opasnostodupri jojjoj sesuoči sese sasa životomali nemojnemoj dada odustaješu ovom časuovom času mnogučasu mnogu ljudimnogu ljudi većljudi već suveć su odustalisu odustali ododustali od životane nerviraju sesamo čekaju dačekaju da vrijemeda vrijeme prođene prihvataju životneprihvataju životne izazovea život ihživot ih višeih više iviše i nei ne izazivatebi sad prijetisad prijeti taprijeti ta opasnostodupri joj sesuoči se sase sa životomali nemoj danemoj da odustaješ

U ovom času mnogu ljudi već  su odustali od  života. Ne nerviraju se, ne plaču, samo čekaju da vrijeme prođe. Ne prihvataju životne izazove, a  život ih više i ne izaziva. Tebi sad prijeti ta opasnost. Odupri joj se, suoči se sa životom, ali nemoj da odustaješ.Za većinu ljudi život je kao ružno vreme: stanu i čekaju da prođe.Ume život da bude lep, da smo zdravi i da je nama ljubavi. Nema se kad za žaliti, nemoj se sad uspaliti. Ej moja ti nemoj da ti moram faliti.Ljudima ne mogu udahnuti svoju ljubav i oni ne mogu da mi je vrate. Gledaju me hladno, sumnjičavo odmjeravaju opasnost koja im od mene prijeti i zatvoreni svakako, zatvaraju se još više na prvu neočekivanu riječ, na prvi nenaviknut pokret, ili odmah napadaju, braneći se jer više vole da ubiju nego da strahuju.Izuzetni ljudi mogu činiti izuzetne stvari, ali kurs sudbine jednog naroda biće uvek vođen ne samo prolaznim naporima jednog ili čak više izuzetnih ljudi nekog doba, već istrajnom moći tradicija jednog naroda.Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put.