U modernom ratu ćeš umreti poput psa bez ikakvog razloga.


u-modernom-ratu-e-umreti-poput-psa-bez-ikakvog-razloga
ernest hemingvejmodernomratućeumretipoputpsabezikakvograzlogau modernommodernom raturatu ćešćeš umretiumreti poputpoput psapsa bezbez ikakvogikakvog razlogau modernom ratumodernom ratu ćešratu ćeš umretićeš umreti poputumreti poput psapoput psa bezpsa bez ikakvogbez ikakvog razlogau modernom ratu ćešmodernom ratu ćeš umretiratu ćeš umreti poputćeš umreti poput psaumreti poput psa bezpoput psa bez ikakvogpsa bez ikakvog razlogau modernom ratu ćeš umretimodernom ratu ćeš umreti poputratu ćeš umreti poput psaćeš umreti poput psa bezumreti poput psa bez ikakvogpoput psa bez ikakvog razloga

U modernom ratu ćeš umreti kao pas bez ikakvog dostojnog razloga.Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog.Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš večno živeti.U bogatstvu misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge. A celoga života misli, kako ćeš s dostojanstvom umreti.Dete uz majku je poput blaga; dete bez majke je poput usamljene vlasi trave.Čovek koji se hvali bez ikakvog stida, uveriće se da je veoma teško živeti prema svojim hvalisanjem.