U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.


u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
jovan dučićljubaviseosećavienegototrebapatimislisanjaživikažeonotasamineverujemou ljubaviljubavi sese osećaoseća viševiše negonego štošto trebapati viševiše negonego štošto sese mislisanja viševiše negonego štošto sese živii kažekaže ii onoono uni samisami nene verujemou ljubavi seljubavi se osećase oseća višeoseća više negoviše nego štonego što trebapati više negoviše nego štonego što sešto se mislisanja više negoviše nego štonego što sešto se živii kaže ikaže i onoi ono uono u štašta ni samini sami nesami ne verujemou ljubavi se osećaljubavi se oseća višese oseća više negooseća više nego štoviše nego što trebapati više nego štoviše nego što senego što se mislisanja više nego štoviše nego što senego što se živii kaže i onokaže i ono ui ono u štaono u šta niu šta ni samišta ni sami neni sami ne verujemou ljubavi se oseća višeljubavi se oseća više negose oseća više nego štooseća više nego što trebapati više nego što seviše nego što se mislisanja više nego što seviše nego što se živii kaže i ono ukaže i ono u štai ono u šta niono u šta ni samiu šta ni sami nešta ni sami ne verujemo

Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja.U ljubavi se često sumnja u ono u što se najviše vjeruje. U svakoj drugoj strasti čovjek ne sumnja više u ono što je jednom dokazano.Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo.Prekori između starih i harmoničnih supružnika bezazleni su, bez oštrine, ne sudaraju se nego klize lako kao oni kamenčići beluci koje je reka u toku godine zaoblila i uglačala do savršenstva, tako da više vezuju par ljudi nego što ih dele.Zlo na svijetu ne prouzrokuju oni što kažu sve što znaju, nego oni koji kažu više nego što znaju.Između bojazni da će se nešto desiti i nade da možda ipak neće, ima više prostora nego što se misli. Na tom uskom, tvrdom, golom i mračnom prostoru provode mnogi od nas svoj vek.