U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja.


u-glavi-pijanog-oveka-vrti-se-tek-posle-dve-ili-tri-aice-a-u-glavi-sujetnog-vrti-se-ve-posle-prvog-laskanja
mahatma gandiglavipijanogčovekavrtisetekposledveilitričaicesujetnogvećprvoglaskanjau glaviglavi pijanogpijanog čovekačoveka vrtivrti sese tektek posleposle dvedve iliili tritri čašiceu glaviglavi sujetnogsujetnog vrtivrti sese većveć posleposle prvogprvog laskanjau glavi pijanogglavi pijanog čovekapijanog čoveka vrtičoveka vrti sevrti se tekse tek posletek posle dveposle dve ilidve ili triili tri čašicea u glaviu glavi sujetnogglavi sujetnog vrtisujetnog vrti sevrti se većse već posleveć posle prvogposle prvog laskanjau glavi pijanog čovekaglavi pijanog čoveka vrtipijanog čoveka vrti sečoveka vrti se tekvrti se tek poslese tek posle dvetek posle dve iliposle dve ili tridve ili tri čašicea u glavi sujetnogu glavi sujetnog vrtiglavi sujetnog vrti sesujetnog vrti se većvrti se već poslese već posle prvogveć posle prvog laskanjau glavi pijanog čoveka vrtiglavi pijanog čoveka vrti sepijanog čoveka vrti se tekčoveka vrti se tek poslevrti se tek posle dvese tek posle dve ilitek posle dve ili triposle dve ili tri čašicea u glavi sujetnog vrtiu glavi sujetnog vrti seglavi sujetnog vrti se većsujetnog vrti se već poslevrti se već posle prvogse već posle prvog laskanja

U glavi pijanog čovjeka vrti se nakom 2-3 čaše. U glavi taštog čovjeka vrti se več nakon prve pohvale.Čuvaj bistrinu u glavi i podnosi patnju na način dostojan čoveka.Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo pre odmora ili to radite i posle?Tri dana se nije javljao na telefon posle prvog susreta. Onda sam saznala da ga je udario auto. Hvala Bogu što je tako, mislila sam da me đubre ignoriše… ...Da li je on mrtav ili živ, fa li je svjestan ili nesvjestan, za mene je to postalo nevažno… jer je on već iščezao. I baš u tom trenutku kada je zvuk muzike pljusnuo u more, ona ga je tek otkrila, tek pronašla.O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osećate, a nemoralno ono posle čega se osećate loše.