U žena je ljubav jednako često i kći i majka ljubomore. - Činija Citata

U žena je ljubav jednako često i kći i majka ljubomore.


u-ena-ljubav-jednako-esto-i-ki-i-majka-ljubomore
ludwig borneženaljubavjednakočestokćimajkaljubomoreu ženažena jeje ljubavljubav jednakojednako čestočesto ii kćikći ii majkamajka ljubomoreu žena ježena je ljubavje ljubav jednakoljubav jednako čestojednako često ičesto i kćii kći ikći i majkai majka ljubomoreu žena je ljubavžena je ljubav jednakoje ljubav jednako čestoljubav jednako često ijednako često i kćičesto i kći ii kći i majkakći i majka ljubomoreu žena je ljubav jednakožena je ljubav jednako čestoje ljubav jednako često iljubav jednako često i kćijednako često i kći ičesto i kći i majkai kći i majka ljubomore

Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Kad se muž i žena razidju, oni često postaju neprijatelji.Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Kako je ljubav u životu žena stvar važna, u delu žene pesnika ona je najčešći sadržaj, najsnažniji podsticaj na pisanje, najzahvalnija inspiracija. Prvo se piše o tome da se želi voliti, da je srce spremno da se preda; posle se peva da se voli, da se pati; i najzad se seća da se jednom volelo. Tako kroz celo stvaralaštvo žene pesnika ljubav se provlači kao svetla nit, kao trag suze. Uz osećanje ljubavi kod mene se vrlo često vezuje osećanje prolaznosti, žaljenje za mladošću.Mož se često žali na ženu, a žena na muža i oboje imaju pravo.