U drugoj ljubavi se čovjek osjeća kao da ponavlja razred. Poznaje sve predmete, a ipak nije uvjeren da će obaviti ispit.


u-drugoj-ljubavi-se-ovjek-osjea-kao-da-ponavlja-razred-poznaje-sve-predmete-a-ipak-nije-uvjeren-da-e-obaviti-ispit
branislav nušićdrugojljubavisečovjekosjećakaodaponavljarazredpoznajesvepredmeteipaknijeuvjerenćeobavitiispitu drugojdrugoj ljubaviljubavi sese čovjekčovjek osjećaosjeća kaokao dada ponavljaponavlja razredpoznaje svesve predmeteipak nijenije uvjerenuvjeren dada ćeće obavitiobaviti ispitu drugoj ljubavidrugoj ljubavi seljubavi se čovjekse čovjek osjećačovjek osjeća kaoosjeća kao dakao da ponavljada ponavlja razredpoznaje sve predmetea ipak nijeipak nije uvjerennije uvjeren dauvjeren da ćeda će obavitiće obaviti ispitu drugoj ljubavi sedrugoj ljubavi se čovjekljubavi se čovjek osjećase čovjek osjeća kaočovjek osjeća kao daosjeća kao da ponavljakao da ponavlja razreda ipak nije uvjerenipak nije uvjeren danije uvjeren da ćeuvjeren da će obavitida će obaviti ispitu drugoj ljubavi se čovjekdrugoj ljubavi se čovjek osjećaljubavi se čovjek osjeća kaose čovjek osjeća kao dačovjek osjeća kao da ponavljaosjeća kao da ponavlja razreda ipak nije uvjeren daipak nije uvjeren da ćenije uvjeren da će obavitiuvjeren da će obaviti ispit

Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa.U ljubavi se često sumnja u ono u što se najviše vjeruje. U svakoj drugoj strasti čovjek ne sumnja više u ono što je jednom dokazano.Brak je ugovor po kome čovjek jednom u životu kaže „Da” i preuzima obavezu da to ponavlja cijelog života.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Istorija ima tendenciju da se ponavlja: prvi puta kao tragedija, drugi puta kao farsa.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.