U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci.


u-dobru-lako-dobar-biti-na-muci-se-poznaju-junaci
petar petrović njegošdobrulakodobarbitinamucisepoznajujunaciu dobrudobru jeje lakolako dobardobar bitina mucimuci sese poznajupoznaju junaciu dobru jedobru je lakoje lako dobarlako dobar bitina muci semuci se poznajuse poznaju junaciu dobru je lakodobru je lako dobarje lako dobar bitina muci se poznajumuci se poznaju junaciu dobru je lako dobardobru je lako dobar bitina muci se poznaju junaci

U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci!U muci se poznaju junaci.Na muci se poznaju junaci.Na statusu se poznaju junaci! :DNe možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan.