Tri dana se nije javljao na telefon posle prvog susreta. Onda sam saznala da ga je udario auto. Hvala Bogu što je tako, mislila sam da me đubre ignoriše… ...


tri-dana-se-nije-javljao-na-telefon-posle-prvog-susreta-onda-sam-saznala-da-ga-udario-auto-hvala-bogu-to-tako-mislila-sam-da-me-ubre-ignorie
tridanasenijejavljaonatelefonposleprvogsusretaondasamsaznaladagaudarioautohvalabogutotakomislilameđubreignorie…tri danadana sese nijenije javljaojavljao nana telefontelefon posleposle prvogprvog susretaonda samsam saznalasaznala dada gaga jeje udarioudario autohvala bogubogu štošto jeje takomislila samsam dada meme đubređubre ignoriše…ignoriše…tri dana sedana se nijese nije javljaonije javljao najavljao na telefonna telefon posletelefon posle prvogposle prvog susretaonda sam saznalasam saznala dasaznala da gada ga jega je udarioje udario autohvala bogu štobogu što ješto je takomislila sam dasam da meda me đubreme đubre ignoriše…đubre ignoriše…

Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam.Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao.Mašta me je upropastila. Uvek sam uz likove smišljao karaktere, boju glasa, male navike i omiljene pisce, i nikad se to nije poklopilo sa njihovim pravim osobinama. Uvek sam ljude zamišljao boljim nego što jesu, i tako sam nekako i prošao.mislila sam da sam se zaljubila, ali mi je bilo samo hladno.. sad je sve ok :DKad sam bila mala, mislila sam da se zovem pogledaj šta si sad uradila