Tri dana se nije javljao na telefon posle prvog susreta. Onda sam saznala da ga je udario auto. Hvala Bogu što je tako, mislila sam da me đubre ignoriše… ...


tri-dana-se-nije-javljao-na-telefon-posle-prvog-susreta-onda-sam-saznala-da-ga-udario-auto-hvala-bogu-to-tako-mislila-sam-da-me-ubre-ignorie
tridanasenijejavljaonatelefonposleprvogsusretaondasamsaznaladagaudarioautohvalabogutotakomislilameđubreignorie…tri danadana sese nijenije javljaojavljao nana telefontelefon posleposle prvogprvog susretaonda samsam saznalasaznala dada gaga jeje udarioudario autohvala bogubogu štošto jeje takomislila samsam dada meme đubređubre ignoriše…ignoriše…tri dana sedana se nijese nije javljaonije javljao najavljao na telefonna telefon posletelefon posle prvogposle prvog susretaonda sam saznalasam saznala dasaznala da gada ga jega je udarioje udario autohvala bogu štobogu što ješto je takomislila sam dasam da meda me đubreme đubre ignoriše…đubre ignoriše…

Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Saznao sam, eto, sad, na kraju svega, da me nije zaboravila. I ne znam da li mi je drago, jer je tužno. Često me pominjala, znači da je mislila o meni.Prisustvovao sam, kao da samog sebe posmatram, uzaludnoj borbi koju je moje srce vodilo da ne bi dozvolilo da me zavede jedna žena koja nije pripadala mom svetu. Aplaudirao sam kad je razum izgubio bitku, a jedino što mi je preostalo bilo je da se prepustim, da prihvatim činjenicu da sam se zaljubio.Mašta me je upropastila. Uvek sam uz likove smišljao karaktere, boju glasa, male navike i omiljene pisce, i nikad se to nije poklopilo sa njihovim pravim osobinama. Uvek sam ljude zamišljao boljim nego što jesu, i tako sam nekako i prošao.Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima.mislila sam da sam se zaljubila, ali mi je bilo samo hladno.. sad je sve ok :D