Treba više strahovati od ljubavi žene nego od mržnje muškarca. - Činija Citata

Treba više strahovati od ljubavi žene nego od mržnje muškarca.


treba-vie-strahovati-od-ljubavi-ene-nego-od-mrnje-mukarca
sokrattrebaviestrahovatiodljubaviženenegomržnjemukarcatreba viševiše strahovatistrahovati odod ljubaviljubavi ženežene negonego odod mržnjemržnje muškarcatreba više strahovativiše strahovati odstrahovati od ljubaviod ljubavi ženeljubavi žene negožene nego odnego od mržnjeod mržnje muškarcatreba više strahovati odviše strahovati od ljubavistrahovati od ljubavi ženeod ljubavi žene negoljubavi žene nego odžene nego od mržnjenego od mržnje muškarcatreba više strahovati od ljubaviviše strahovati od ljubavi ženestrahovati od ljubavi žene negood ljubavi žene nego odljubavi žene nego od mržnježene nego od mržnje muškarca

Nagađanje žene mnogo je tačnije od čvrstog uvjerenja muškarca.Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene.Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje.Što više pojačavate strah od droge i kriminala, od majki koje zavise od socijalne zaštite, od imigranata i stranaca, više kontrolišete narod.Nema goreg zla od loše žene, a ništa nije bolje stvoreno od dobre žene.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.