Toliko je u životu bilo stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živeti.


toliko-u-ivotu-bilo-stvari-kojih-smo-se-bojali-a-nije-trebalo-trebalo-iveti
ivo andrićtolikoživotubilostvarikojihsmosebojalinijetrebalotrebaloživetitoliko jeu životuživotu bilobilo stvaristvari kojihkojih smosmo sese bojalinije trebalotrebalo jeje živetitoliko je uje u životuu životu biloživotu bilo stvaribilo stvari kojihstvari kojih smokojih smo sesmo se bojalia nije trebalotrebalo je živetitoliko je u životuje u životu bilou životu bilo stvariživotu bilo stvari kojihbilo stvari kojih smostvari kojih smo sekojih smo se bojalitoliko je u životu biloje u životu bilo stvariu životu bilo stvari kojihživotu bilo stvari kojih smobilo stvari kojih smo sestvari kojih smo se bojali

Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živeti.Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)Ako čovek u životu ne nađe ništa za šta je voljan umreti, nije dostojan živeti.Mi kao individue moramo pronaći naš spiritualni put. Mi moramo pronaći našu sopstvenu istinu – i to je bila moja borba kao mladog čovjeka – o čemu se zapravo radi u životu? Dugo mi je trebalo da spoznam da nema previše bitnih stvari u životu, ali ono što je bitno je, da mi jedni druge poštujemo, da održimo i zadržimo našu ljudskost, i naše zajedničko biti čovjek preko svih zastava i religija i svega onoga što one predstavljaju.Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...Što je trebalo da bude pravo stajalo je iskrivljeno, a nije bilo ni krivo kako treba.