Što stariji postaješ sve je teže imati junake, ali je to jedan vid potrebe. - Činija Citata

Što stariji postaješ sve je teže imati junake, ali je to jedan vid potrebe.


to-stariji-postaje-sve-tee-imati-junake-ali-to-jedan-vid-potrebe
ernest hemingvejŠtostarijipostajesvetežeimatijunakealitojedanvidpotrebeŠto starijistariji postaješpostaješ svesve jeje težeteže imatiimati junakeali jejedan vidvid potrebeŠto stariji postaješstariji postaješ svepostaješ sve jesve je težeje teže imatiteže imati junakeje to jedanjedan vid potrebeŠto stariji postaješ svestariji postaješ sve jepostaješ sve je težesve je teže imatije teže imati junakeali je to jedanje to jedan vidŠto stariji postaješ sve jestariji postaješ sve je težepostaješ sve je teže imatisve je teže imati junakeali je to jedan vidje to jedan vid potrebe

Što je više pazio šta će uraditi, sve se teže rešavao da uopšte nešto uradi, i sve je manje i radio.Starost je jedan vid samoće.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Putovanje dok je čovek mlad jeste jedan vid edukacije, a kada je star, onda prerasta u iskustvo.Arheolog je najbolji muž kojeg jedna žena može imati. Što je ona starija to je on više zainteresovan za nju.Što čovek postaje jači to biva sve usamljeniji, to je čista matematika.