Što da izmišljam teme kada ih sam život u izobilju nudi i ljude kad ih posve dnevno promatram po ulicama i kavanama.


to-da-izmiljam-teme-kada-ih-sam-ivot-u-izobilju-nudi-i-ljude-kad-ih-posve-dnevno-promatram-po-ulicama-i-kavanama
stevan sremacŠtodaizmiljamtemekadaihsamživotizobiljunudiljudekadposvednevnopromatrampoulicamakavanamaŠto dada izmišljamizmišljam temeteme kadakada ihih samsam životživot uu izobiljuizobilju nudinudi ii ljudeljude kadkad ihih posveposve dnevnodnevno promatrampromatram popo ulicamaulicama ii kavanamaŠto da izmišljamda izmišljam temeizmišljam teme kadateme kada ihkada ih samih sam životsam život uživot u izobiljuu izobilju nudiizobilju nudi inudi i ljudei ljude kadljude kad ihkad ih posveih posve dnevnoposve dnevno promatramdnevno promatram popromatram po ulicamapo ulicama iulicama i kavanamaŠto da izmišljam temeda izmišljam teme kadaizmišljam teme kada ihteme kada ih samkada ih sam životih sam život usam život u izobiljuživot u izobilju nudiu izobilju nudi iizobilju nudi i ljudenudi i ljude kadi ljude kad ihljude kad ih posvekad ih posve dnevnoih posve dnevno promatramposve dnevno promatram podnevno promatram po ulicamapromatram po ulicama ipo ulicama i kavanamaŠto da izmišljam teme kadada izmišljam teme kada ihizmišljam teme kada ih samteme kada ih sam životkada ih sam život uih sam život u izobiljusam život u izobilju nudiživot u izobilju nudi iu izobilju nudi i ljudeizobilju nudi i ljude kadnudi i ljude kad ihi ljude kad ih posveljude kad ih posve dnevnokad ih posve dnevno promatramih posve dnevno promatram poposve dnevno promatram po ulicamadnevno promatram po ulicama ipromatram po ulicama i kavanama

Što da izmišljam teme kada ih sam život u izobilju nudi i ljude kad ih posve dnevno promatram po ulicama i kafanama.Zaista nisam imao uzbudljiv život. Postoje mnoge stvari koje bih voleo da sam ih učinio, umesto što sam samo sedeo i žalio se na to da imam dosadan život. Zato dosta volim da izmišljam. Uvek ću pre pričati priče o nekome drugom.Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.Ne mogu birati ljude kakve želim, niti u njima samo ono što je dobro. Moram da primim ili odbijem ljude koje mi život šalje, i ono što je u njima, nerazdvojeno. I možda bih grdno pogriješio kad bih prihvatio samo svece, kad bi ih i bilo, jer su sigurno nepodnošljivo dosadni.Tako i treba sanjati. U ograničenim količinama. Snovi su frka živa. Što ih više imaš, više ti ih ostane neostvarenih. To pouzdano znam. Imam i duplikata u svojoj kolekciji.Bogatite svoj zajednički život, borite se za raznovrsnost života, budite realni i odmjereni kad određujete svoje ciljeve i želje, jaki i uporni kad ih trebate ostvarivati.