Tko kupuje što mu ne treba, prodavat de što mu treba.


tko-kupuje-to-mu-ne-treba-prodavat-de-to-mu-treba
hrvatske poslovicetkokupujetomunetrebaprodavatdetrebatko kupujekupuje štošto mumu nene trebaprodavat dede štošto mumu trebatko kupuje štokupuje što mušto mu nemu ne trebaprodavat de štode što mušto mu trebatko kupuje što mukupuje što mu nešto mu ne trebaprodavat de što mude što mu trebatko kupuje što mu nekupuje što mu ne trebaprodavat de što mu treba

Ko kupuje što mu ne treba, prodavat će što mu treba.Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći.Tko na mesec laje, izpast de mu zubi.Neznanje je samo sebi dovoljno i ne traži ono što misli da mu ne treba.Ako tuguješ bilo zbog čega, znači da se nisi potpuno predao volji Božijoj, makar spolja izgleda da jesi. Ko živi po volji Božijoj, taj se nizašta  ne brine, kad mu nešto treba on i sebe i što mu je potrebno predaje Bogu i ako se dogodi da ne dobije što traži ostaje spokojan kao da je primio.Ne radi ono što ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.