Ti si za mene bio pravi blagoslov. I danas shvatam jednu stvar: svaki blagoslov koji odbijemo pretvara se u prokletstvo. Od života više ništa ne tražim. A ti me primoravaš da sagledavam bogatstva i horizonte koje nikad nisam upoznao. Sada, kada ih poznajem, i kada poznajem svoje ogromne mogućnosti, osećaću se gore nego što sam se ranije osećao. Jer znam da mogu da imam sve, a nije mi do toga.


ti-za-mene-bio-pravi-blagoslov-i-danas-shvatam-jednu-stvar-svaki-blagoslov-koji-odbijemo-pretvara-se-u-prokletstvo-od-ivota-vie-ne-traim-a-ti-me
paulo koeljotizamenebiopraviblagoslovdanasshvatamjednustvarsvakiblagoslovkojiodbijemopretvaraseprokletstvoodživotavienitanetražimtimeprimoravadasagledavambogatstvahorizontekojenikadnisamupoznaosadakadaihpoznajempoznajemsvojeogromnemogućnostiosećaćugorenegotosamranijeosećaojerznammoguimamsvenijemidotogati sisi zaza menemene biobio pravipravi blagoslovi danasdanas shvatamshvatam jednujednu stvarsvaki blagoslovblagoslov kojikoji odbijemoodbijemo pretvarapretvara sese uu prokletstvood životaživota viševiše ništaništa nene tražimti meme primoravašprimoravaš dada sagledavamsagledavam bogatstvabogatstva ii horizontehorizonte kojekoje nikadnikad nisamnisam upoznaokada ihih poznajemi kadakada poznajempoznajem svojesvoje ogromneogromne mogućnostiosećaću sese goregore negonego štošto samsam sese ranijeranije osećaojer znamznam dada mogumogu dada imamimam svenije mimi dodo togati si zasi za meneza mene biomene bio pravibio pravi blagoslovi danas shvatamdanas shvatam jednushvatam jednu stvarsvaki blagoslov kojiblagoslov koji odbijemokoji odbijemo pretvaraodbijemo pretvara sepretvara se use u prokletstvood života višeživota više ništaviše ništa neništa ne tražima ti meti me primoravašme primoravaš daprimoravaš da sagledavamda sagledavam bogatstvasagledavam bogatstva ibogatstva i horizontei horizonte kojehorizonte koje nikadkoje nikad nisamnikad nisam upoznaokada ih poznajemi kada poznajemkada poznajem svojepoznajem svoje ogromnesvoje ogromne mogućnostiosećaću se gorese gore negogore nego štonego što samšto sam sesam se ranijese ranije osećaojer znam daznam da moguda mogu damogu da imamda imam svea nije minije mi domi do toga

Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...I ne znam šta je jače, šta je važnije, i zato se ispitujemo i čekamo. Bez ikakve logike, dirnut sam što osjećam da sam joj potreban i sto me gleda drukčije nego ikoga drugog, a baš toga se bojim. Žao bi mi bilo da joj nanesem bol, a sigurno bi tako bilo. Ili vrlo vjerovatno. Užasavaju me obaveze, mogle bi da budu mučne, a privlači me što ih ona nudi. To rađa nadmoćnost, koja može da bude surova, ali i velikodušna: čuvam se i jednog i drugog.Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja.I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.Zagrljaj znači: ti me ne ugrožavaš, ne bojim se biti tako blizu tebe, mogu se opustiti, osjetiti se kao kod kuće, zaštićen sam i neko me razumije. Tradicija kaže da svaki put kada nekog iskreno zagrlimo, dobijemo jos jedan dan života.