Ti si uvek krilat bio samo si zaboravio. Zato leti. Sanjaj. Trči. Stvaraj zoru kad je veče. Nek' od tebe život uči da se peni i da teče.


ti-uvek-krilat-bio-samo-zaboravio-zato-leti-sanjaj-tri-stvaraj-zoru-kad-vee-nek-od-tebe-ivot-ui-da-se-peni-i-da-tee
miroslav mika antićtiuvekkrilatbiosamozaboraviozatoletisanjajtrčistvarajzorukadvečenek'odtebeživotučidasepenitečeti sisi uvekuvek krilatkrilat biobio samosamo sisi zaboraviozato letistvaraj zoruzoru kadkad jeje večenek' odod tebetebe životživot učiuči dada sese penipeni ii dada tečeti si uveksi uvek krilatuvek krilat biokrilat bio samobio samo sisamo si zaboraviostvaraj zoru kadzoru kad jekad je večenek' od tebeod tebe živottebe život učiživot uči dauči da seda se penise peni ipeni i dai da tečeti si uvek krilatsi uvek krilat biouvek krilat bio samokrilat bio samo sibio samo si zaboraviostvaraj zoru kad jezoru kad je večenek' od tebe životod tebe život učitebe život uči daživot uči da seuči da se penida se peni ise peni i dapeni i da tečeti si uvek krilat biosi uvek krilat bio samouvek krilat bio samo sikrilat bio samo si zaboraviostvaraj zoru kad je večenek' od tebe život učiod tebe život uči datebe život uči da seživot uči da se peniuči da se peni ida se peni i dase peni i da teče

Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše!To, kako da se voli ne uči se iz knjiga, ne uči se u školi. To se uči iz sebe, kad se otvori srce, pa boli ili ne boli.Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…Zašto Superman leti? Zato što Chuck Norris hoda.Predugo je u ženi bio skriven rob i tiranin. Zato žena još nije sposobna za prijateljstvo; ona poznaje samo ljubav.Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.