Ti si uvek krilat bio samo si zaboravio. Zato leti. Sanjaj. Trči. Stvaraj zoru kad je veče. Nek' od tebe život uči da se peni i da teče.


ti-uvek-krilat-bio-samo-zaboravio-zato-leti-sanjaj-tri-stvaraj-zoru-kad-vee-nek-od-tebe-ivot-ui-da-se-peni-i-da-tee
miroslav mika antićtiuvekkrilatbiosamozaboraviozatoletisanjajtrčistvarajzorukadvečenek'odtebeživotučidasepenitečeti sisi uvekuvek krilatkrilat biobio samosamo sisi zaboraviozato letistvaraj zoruzoru kadkad jeje večenek' odod tebetebe životživot učiuči dada sese penipeni ii dada tečeti si uveksi uvek krilatuvek krilat biokrilat bio samobio samo sisamo si zaboraviostvaraj zoru kadzoru kad jekad je večenek' od tebeod tebe živottebe život učiživot uči dauči da seda se penise peni ipeni i dai da tečeti si uvek krilatsi uvek krilat biouvek krilat bio samokrilat bio samo sibio samo si zaboraviostvaraj zoru kad jezoru kad je večenek' od tebe životod tebe život učitebe život uči daživot uči da seuči da se penida se peni ise peni i dapeni i da tečeti si uvek krilat biosi uvek krilat bio samouvek krilat bio samo sikrilat bio samo si zaboraviostvaraj zoru kad je večenek' od tebe život učiod tebe život uči datebe život uči da seživot uči da se peniuči da se peni ida se peni i dase peni i da teče

Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...Ti si sa nekim, ti si car ali najbolje je kad si sam…Pijanstvo je kao rano detinjstvo, svi se secaju kakav si bio i sta si radio – sem tebe! :DKad bi se spalio u ime gladnih prvo bi ti gladni rekli da si idiot: zašto si se spaljivao kad si bio sit?Biti nasmejan ne znaci da si uvek srecan, vec da si dovoljno jak da se smejes i kad najvise boli..! ♥Onaj osecaj kad si bio toliko pijan da se ne secas kako si doso kuci :D xD